wtorek, 25 czerwca, 2024

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Jasielskiego za 2019 r.

0
Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Jasielskiego za 2019 r.
Udostępnij:

Zgodnie z art. 30 a ustawy  z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), Zarząd Powiatu co roku, w terminie do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Raport o stanie powiatu. W 2020 roku, w związku z panującym na obszarze RP stanem pandemii, termin ten został przedłużony do dnia 31 lipca.

Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu.

Nad przedstawionym Raportem o stanie powiatu zostanie przeprowadzona  debata, w której mają prawo  uczestniczyć i zabierać głos mieszkańcy. W debacie nad raportem może zabrać głos 15 mieszkańców powiatu, którzy – najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której zostanie rozpatrywany Raport o stanie powiatu – złożą do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie poparte podpisami, w ilości co najmniej 300 osób.

Ze względu na stan epidemii, zgłoszenia mieszkańców Powiatu Jasielskiego  o zabranie głosu w debacie nad Raportem o stanie powiatu przyjmowane będą poprzez środki porozumiewania się na odległość:
– za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub
– podpisany podpisem kwalifikowanym na adres: starosta@powiat.jaslo.pl

Można również skorzystać ze skrzynki korespondencyjnej usytuowanej w głównym wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle. Zgłoszenie powinno być umieszczone w kopercie zaadresowanej do przewodniczącego Rady Powiatu Jasielskiego z dopiskiem : „Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Powiatu Jasielskiego za 2019 r.”.

Termin oraz forma sesji zostanie podana niezwłocznie po ich ustaleniu.
Na sesji, podczas której rozpatrywany będzie Raport o stanie powiatu, mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Pliki do pobrania: