niedziela, 16 czerwca, 2024

LII Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
LII Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle
Udostępnij:

25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LII Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 r.,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027,
  c) ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,
  d) uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
  e) powołania Młodzieżowej Rady Powiatu w Jaśle,
  f) wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego,
  g) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w miejscowości Folusz,
  h) wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego nieruchomości położonej w Jaśle, obręb nr 05 – Hankówka,
  i) ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2022 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
  j) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2021 -2024 z perspektywą do 2028 r.”
  k) powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej,
  l) ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego,
  m) ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle.
 7. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
 9. Interpelacje.
 10. Wnioski i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY  RADY
ROBERT SNOCH