poniedziałek, 17 czerwca, 2024

LX sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
LX sesja Rady Powiatu w Jaśle
Budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle
Udostępnij:

30 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LX sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LVIII i LIX sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 rok,
  b) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Wykonanie drobnych prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem operatu ewidencji gruntów i budynków, opracowaniem map do celów prawnych, gospodarowaniem nieruchomościami oraz pracami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Starostę Jasielskiego reprezentującego Skarb Państwa” oraz zaciągnięcie zobowiązania na jego realizację,
  c) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2023 – 2030” oraz zaciągniecie zobowiązania na jego realizację,
  d) przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Jasielskim na rok 2022”.
 7. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle o stanie dróg powiatowych.
 8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie Jasielskim.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 w Powiecie Jasielskim.
 10.  Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
 11.  Interpelacje.
 12.  Wnioski i zapytania radnych.
 13.  Sprawy różne.
 14.  Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY  RADY
ROBERT SNOCH