środa, 28 lutego, 2024

XXXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
XXXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

XXXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 23 listopada 2020 r. o godz. 1100 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.1 Zatwierdzenie protokołu z XXXI Sesji RMJ.
  2.2. Zatwierdzenie protokołu z XXXII Sesji RMJ.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1. opłaty od posiadania psów /Druk nr 306/,
  4.2. podatku od nieruchomości /Druk nr 305/,
  4.3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Jasła /Druk nr 307/,
  4.4. wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym /Druk nr 308/,
  4.5. wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości /Druk nr 309/,
  4.6. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok /Druk nr 304/,
  4.7. zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 310/.
 4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gmin, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak