wtorek, 27 lutego, 2024

Rusza bezpłatne przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych

0
Rusza bezpłatne przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych
Udostępnij:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Jaśle uruchamia bezpłatny oddział przedszkolny. Placówka mieszcząca się przy Szkole Podstawowej nr 5 ruszy od września, ale zapisy już są prowadzone.

Oddział przedszkolny przeznaczony dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,  ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z autyzmem. Celem działania oddziału będzie wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

 

Do zadań oddziału należą:

– wspomaganie rozwoju dziecka, zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,
– zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej,
– wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci.

Wynikające z powyższych celów zadania realizowane będą w ramach obszarów edukacyjnych określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, dostosowanych do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci 4- 6 – letnie i starsze (odroczone
z realizacji obowiązku szkolnego do 8 roku życia) w celu odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. W miarę możliwości do oddziału mogą być przyjęte również dzieci młodsze, które ukończyły 3 lata. Wychowankowie przyjmowani są do oddziału przedszkolnego na podstawie  orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Odział przedszkolny czynny będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej nie będzie krótszy niż 5 godzin dziennie. Oferujemy opieką świetlicową i zajęcia dodatkowe. Wychowanków oddziału przedszkolnego będą mogli korzystać z pomieszczeń odpowiednio wyposażonych i przystosowanych do potrzeb dzieci; m.in. sala gimnastyczna do ćwiczeń metodą SI (integracji sensorycznej) i gimnastyki korekcyjnej, sala doświadczania świata, suchy basen, miejsce zabaw w szkole realizowane  w ramach projektu „Radosna szkoła”. Do dyspozycji wychowanków będzie sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci  z niepełnosprawnością ruchową oraz ogród wyposażony w plac zabaw. W naszej placówce troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi będą sprawować specjaliści: nauczyciele – oligofrenopedagodzy, psycholog, pedagog, logopeda, neurologopeda, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej.

 W placówce wykorzystane są metody:
– Metoda Integracji Sensorycznej
– Metoda  Neurorozwojowa NDT Bobat 
– Metoda  EEG Biofeedback
– Metoda AAC – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się
– Metoda A.A.Tomatisa
– Metoda Weroniki Sherborne
– Metoda Porannego Kręgu
– Metoda Kinezjologii Edukacyjnej
– Metoda Dobrego Startu
– Metoda Ośrodków Pracy

Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle ul. Piotra Skargi 47, tel. 13 44 634 67.

www.sosw_cba.pl

dr

{gallery}galerie/sosw_przedszkole{/gallery}