poniedziałek, 17 czerwca, 2024

XXI Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
XXI Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

W dniu 28 stycznia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyła się XXI sesja Rady Powiatu V kadencji. Wśród najważniejszych spraw, którymi zajmowali się radni, znalazły się m.in. plany realizacji inwestycji drogowych oraz Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2022.
Na sesji podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na trzy projekty drogowe dofinansowywane ze środków unijnych oraz pięć uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2017 rok zobowiązań na wykonanie dokumentacji projektowej na kolejne inwestycje drogowe.

Wszystkie trzy projekty, na które planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, noszą wspólną nazwę „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego”. Ich realizację zaplanowano na lata 2016 – 2018. Pierwszy projekt obejmuje przebudowę dwóch dróg powiatowych: Lipnica Górna – Wróblowa oraz Grudna – gr. wojew.- Kunowa – Pusta Wola. W drugim ujęto drogi powiatowe relacji Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew.- Czermna i Jasło – Łajsce – Zręcin. Natomiast w ramach trzeciego projektu planowana jest przebudowa drogi Załęże – Wola Dębowiecka – Dębowiec.

Całkowita wartość trzech projektów to 4 344 943 zł, przy czym planowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wynosi niespełna 64% tej sumy, natomiast 36% to wkład własny Powiatu. Projekty te będą realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

Radni wyrazili także zgodę na zaciągnięcie przez Powiat zobowiązania na 2017 rok na wykonanie dokumentacji projektowych umożliwiających w przyszłości realizację następujących inwestycji:

-remont mostu w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa,

– rozbudowa drogi powiatowej NR 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok oraz leżącego w jej ciągu mostu w Dobrucowej,

– rozbudowa drogi powiatowej NR 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski oraz leżącego w jej ciągu mostu w miejscowości Glinik Polski,

– przebudowa mostu w Desznicy w ciągu drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Mała,

-remont mostu w miejscowości Grabanina.

Ponadto w budżecie na 2016 rok Rada otworzyła nowe zadania inwestycyjne:

– przebudowa drogi powiatowej  Nr 1851R Jasło – ul. Sobniowska,

– przebudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski – Mytarz,

– przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce –Brzyska – Brzyska przez wieś,

– przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka – Gorajowice – Jasło,

– przebudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski,

– pudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1851R Jasło – ul. Sobniowska,

– budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1855R Jasło – ul. Graniczna,

– budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza,

– budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w m. Załęże,

– budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samoklęski – Brzezowa – Kąty w m. Samoklęski,

– budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w m. Glinik Polski,

– budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harklowa – gr. wojew.  – Wójtowa – Lipinki w m. Harklowa,

– budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka,

– budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1884R Łężyny –  Łajsce w m. Łężyny,

– rozbudowa mostu na potoku bez nazwy wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie –Chrząstowka – Przybówka w km 1+979 w miejscowości Chrząstówka,

– przebudowa mostu na potoku bez nazwy wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1867R Harklowa – Osobnica w km 1+570 w miejscowości Harklowa,

– przebudowa mostu na rzece Bednarce wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska w km 0+965 w miejscowości Cieklin.

– przebudowa mostu na potoku Wólka wraz z dojazdami w ciagu drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w km 1+347 w miejscowości Dębowiec,

– przebudowa mostu na rowie melioracyjnym wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 1+078 w miejscowości Czeluśnica/Tarnowiec,

– przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok.

Zadania będą uruchamiane wraz z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na ich realizację.

Jedną z ważnych decyzji podjętych na posiedzeniu Rady było również przyjęcie dokumentu „Strategii Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2022”. Dokument ten określa cele rozwojowe powiatu, uwzględniając przy tym różnorakie uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne a także opinie jego mieszkańców, które uzyskano w trakcie przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych oraz badań ankietowych. Ujęte w Strategii zapisy są odpowiedzią na najważniejsze problemy i wyzwania rozwojowe powiatu jasielskiego.

Dokument Strategii ma wspomagać działania Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Jaśle oraz mobilizować całą społeczność powiatu do podejmowania wysiłków dla realizacji założonych celów. Ma także stanowić podstawę koordynacji działań podejmowanych przez różne podmioty na rzecz rozwoju powiatu jasielskiego. Treść Strategii została udostępniona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle

Starostwo Powiatowe w Jaśle