poniedziałek, 17 czerwca, 2024

216 laptopów trafiło do miejskich szkół – trwa realizacja projektu Miasto Wiedzy

0
216 laptopów trafiło do miejskich szkół – trwa realizacja projektu Miasto Wiedzy
Udostępnij:

216 laptopów, serwer oraz drobny sprzęt informatyczny trafiło dzisiaj do ośmiu jasielskich szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Jasło. Sprzęt kupiono w ramach realizacji projektu „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”, na który miasto otrzymało dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020.

Miasto Wiedzy to projekt, który wdrażany jest konsekwentnie od kilku lat. Chodzi o to, by stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju dla dzieci i młodzieży, w szczególności do rozwoju ich talentów, pasji i zainteresowań. Jestem przekonany, że zapewniając im odpowiednie warunki do nauki, w tym dostęp do nowoczesnego sprzętu i osiągnięć techniki, w przyszłości możemy oczekiwać wymiernych efektów – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Zakres projektu obejmuje również przebudowę i rozbudowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11, przebudowę sali korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2, budowę sieci bezprzewodowej w 8 szkołach, a także zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczych i matematycznych w 9 szkołach.               

Wartość projektu, którym objęte są wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez Miasto Jasło, wynosi: 1 320 000 zł (dofinansowanie EFRR: 998 507 zł). Termin zakończenia: marzec 2017 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie nr RPPK.06.04.03-IZ.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, uzyskał pozytywną ocenę Zarządu Województwa Podkarpackiego i został wybrany do dofinansowania.

UMJ