poniedziałek, 4 marca, 2024

Ulgi dla dużych rodzin

0
Ulgi dla dużych rodzin
Udostępnij:

20-50 % zniżki dla korzystających z oferty domu kultury, obiektów sportowych i muzeum. Takie przywileje ma dać rodzinom wielodzietnym „Jasielska Karta Dużej Rodziny”. Uprawniać będzie także do pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do miejskich przedszkoli, tańszych biletów w miejskich autobusach i opłat za śmieci.

Władze miasta wprowadziły Jasielską Kartę Dużej Rodziny wzorem innych miast w Polsce. Spośród 2 i pół tysiąca gmin, taką kartę wprowadziło już ponad 300 samorządów lokalnych. Rodziny wielodzietne, posiadające co najmniej trójkę dzieci, uprawnione będą do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez podmioty biorące udział w programie. Do jasielskiej akcji włączyły się na razie miejskie instytucje, ale program wsparcia rodzin wielodzietnych otwarty jest na wszystkie podmioty świadczące płatne usługi.

Podstawowymi celami programu są: promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych wychowujących się w tych rodzinach dzieci, a także przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Jasła. Rodzin, które kwalifikują się do udziału w programie jest w Jaśle ok. 650.

– Nie jesteśmy w stanie powiedzieć na ile te nasze działania okażą się skuteczne, nie ma jednak wątpliwości co do tego, że są potrzebne a model rodziny wielodzietnej jest dla nas bardzo pożądany. Rodziny decydujące się na liczne potomstwo spotykają się z wieloma problemami finansowymi. Samorząd miasta Jasła widząc te wszystkie problemy chce w ramach swoich kompetencji, a jednocześnie zachęcając wszystkie inne instytucje, które chciałyby włączyć się we wsparcie tego rodzaju rodzin, wyjść naprzeciw proponując przyjęcie karty wielkiej rodziny – podkreślił burmistrz Andrzej Czernecki podczas sesji Rady Miejskiej Jasła przedstawiając projekt stosownej uchwały zaproponowanej radnym do przyjęcia.

Zniżki obejmować będą całe rodziny, nie tylko kolejne dzieci. Posiadacze karty będą mogli korzystać z 20 do 50 % zniżek przy zakupie biletów wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Jasielski Dom Kultury, na wystawy w Muzeum Regionalnym, a także oferty sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji. Rodziny wielodzietne, posiadające wyrobioną kartę będą miały pierwszeństwo przy przyjęciach do miejskich przedszkoli. Będą mniej płacić za wytwarzane przez ich rodzinę odpady komunalne oraz kupować tańsze bilety w miejskiej komunikacji. Władze miasta liczą jednak na to, że na tym nie będą się kończyły ulgi dla rodzin wielodzietnych.

Będziemy zachęcać także inne instytucje i firmy, do włączenia się do naszej akcji. Liczymy na duże zainteresowanie, ponieważ wiele osób mówi poważnym zagrożeniu dla Jasła, jakim jest sytuacja demograficzna miasta – mówił Czernecki. – Każde wyjście naprzeciw rozwiązaniu tego problemu jest cenne. Nie wiadomo, w jakim procencie te działania przyczynią się do poprawy sytuacji, ale na pewno fakt, że widzimy potrzebę tego wsparcia, jest niezwykle istotny.

Szczegółowy wykaz ulg z jakich będą mogli korzystać posiadacze KDR określać będzie opracowywany właśnie katalog. Dostępny będzie w specjalnej zakładce na oficjalnej stronie miasta, a także w Biuletynie Informacji Publicznej. Z założenia ma być katalogiem otwartym i sukcesywnie uzupełnianym. Obsługą programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Szacunkowo, roczny koszt wydawania kart kosztować będzie miasto około 40 tysięcy złotych. Karta wydawana będzie zainteresowanym w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin, mieszczącym się przy ul. Floriańskiej 8a.

„Jasielska Karta Dużych Rodzin” wpisuje się w Gminny Program Wspierania Rodzin na lata 2012-2014 przyjęty przez Radę Miejską Jasła w dniu 28 maja 2012 roku.

Wdrażanie programu podzielono na cztery etapy: wypełniania i składania wniosku, wraz z odpowiednimi zaświadczeniami, odbiór karty, korzystanie z przywilejów i ponowne złożenie wniosku, jeśli karta straci ważność.

Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych i zameldowanych pod wspólnym adresem na terenie miasta Jasła. Przyjęto, że rodzinę wielodzietną stanowią: rodzice, opiekunowie, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci do osiągnięcia przez nie pełnoletniości lub do 25. roku życia w przypadku pobierania przez nie nauki. Wyjątek stanowić mają dzieci posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym).

Rada Miejska Jasła jednogłośnie wyraziła zgodę na prowadzenie JKDR.

Ewa Wawro