poniedziałek, 15 sierpnia, 2022

Burmistrz odpowiada

0
Burmistrz odpowiada
Udostępnij:

W odpowiedzi na wystąpienie Pana Wojciecha Zająca, radnego Rady Powiatu w Jaśle, Dlaczego Miasto nie wykorzystuje szansy? informuję, że Burmistrz Miasta Jasła przygotował projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego Regionalną Pomoc Inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta Jasła z mocą obowiązywania do dnia 31 grudnia 2020 roku, niemniej z uwagi na brak wszystkich przepisów wykonawczych, nie jest możliwe wprowadzenie do porządku obrad Rady Miejskiej Jasła przedmiotowego projektu celem uchwalenia.
Wprawdzie Komisja Europejska zatwierdziła Mapę Pomocy Regionalnej na lata 2014 – 2020 dla Polski, opracowała wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na wyżej wymienione lata, Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 30 czerwca 2014 roku wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia Mapy Pomocy Regionalnej na lata 2014-2020, niemniej na chwilę obecną nie zostało wydane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiących Regionalną Pomoc Inwestycyjną (poprzednie rozporządzenie obowiązywało do dnia 30 czerwca 2014r.). Zgodnie z nową mapą obszar województwa podkarpackiego nadal będzie kwalifikował się do regionalnej pomocy inwestycyjnej o maksymalnej intensywności pomocy 50 proc. kwalifikowanych kosztów odpowiednich projektów inwestycyjnych. Przyjęcie mapy pomocy regionalnej zagwarantuje ciągłość polityki regionalnej w Polsce. Mapa obowiązuje od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. Wskutek bieżącego monitoringu sprawy w Ministerstwie Finansów ustalono, iż przedmiotowe Rozporządzenie jest w trakcje opracowywania. Skierowanie do Rady Miejskiej Jasła opracowanego projektu Uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego Regionalną Pomoc Inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta Jasła nastąpi niezwłocznie po opublikowaniu Rozporządzenia.

Oparcie się na zasadach wyżej wymienionego Rozporządzenia przy wprowadzeniu zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, ze względu na uniwersalny ogólnopolski charakter, sprzyjać będzie ujednoliceniu zasad przyznawania regionalnej pomocy inwestycyjnej, jak również skróci czas na wprowadzenie w życie zwolnień podatkowych, gdyż podjęcie wyżej wymienionej Uchwały w zasadzie nie wymagać będzie notyfikacji Komisji Europejskiej, oraz uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Informuję jednocześnie, iż Miasto Jasło podejmuje działania mające na celu pozyskanie nowych inwestorów, jak również na bieżąco monitoruje ich oczekiwania dotyczące zachęt do lokowania inwestycji na terenie miasta Jasła. Przykładem powyższych działań może być rozszerzenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, w której Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wydał zezwolenia na działalność kolejnych firm. W podstrefie tej w tym etapie zostaną zrealizowane inwestycje na kwotę 107, 75 mln złotych, w wyniku, czego do 2016 roku powstanie 141 nowych miejsc pracy. Równocześnie złożony został kolejny wniosek o rozszerzenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN na nowe tereny będące w posiadaniu Miasta Jasła o powierzchni około 3 ha, jak również prowadzone są rozmowy z inwestorami zainteresowanymi zlokalizowaniem inwestycji na terenie naszego miasta.

We wrześniu br. Grupa Nowy Styl zamierza uruchomić produkcję w nowoczesnej fabryce mebli, której koszt budowy to około 120 mln zł, a w pierwszym okresie działalności zatrudnienie znajdzie tam około 90 osób.

Nadmienić należy, iż w dniu 28 czerwca 2014 roku Komisja Europejska opublikowała ostatni z aktów prawnych regulujących stosowanie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (w sektorze rybołówstwa i akwakultury), w związku, z czym weszły w życie wszystkie niezbędne akty prawne regulujące możliwość udzielania pomocy de minimis na lata 2014 – 2020. Mając powyższe na uwadze Urząd Miasta w Jaśle podjął działania mające na celu kompleksowe dostosowanie zasad udzielania pomocy publicznej do nowej perspektywy na lata 2014-2020.

Pierwszy z projektów uchwał w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Jasło i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, został zgłoszony do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem przedstawienia ewentualnych zastrzeżeń dotyczących przejrzystości zasad udzielania pomocy. Po akceptacji przez w/w organy projekt Uchwały zostanie skierowany do Biura Rady Miejskiej celem włączenia do porządku obrad Sesji Rady Miejskiej Jasła.

Jednocześnie zwrócić należy uwagę na istotne znaczenie Powiatu Jasielskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w aktywizacji zatrudnienia oraz kreowaniu nowych miejsc pracy zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony lokalnych przedsiębiorców. Na konieczność podjęcia działań mających na celu stworzenie możliwości inwestycyjnych i aktywizację inwestorów, a co za tym idzie stworzenie nowych miejsc pracy, zwrócili uwagę Radni Powiatu Rzeszowskiego. Przykładem takiej działalności jest budowany przez Powiat Rzeszowski Park Naukowo – Technologiczny „Rzeszów – Dworzysko”o powierzchni 84, 1 ha realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Osi Priorytetowej I – Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji z dofinansowaniem na poziomie około 70 %. Tereny udostępniane przyszłym inwestorom są w pełni uzbrojone w sieć dróg dojazdowych wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz oświetleniem, co czyni z nich idealne miejsce dla innowacyjnych przedsiębiorców.

Warte rozważenia jest wykorzystanie posiadanych przez Powiat Jasielski terenów, które mogłyby być wykorzystane na takie lub podobne działania sprzyjające rozwojowi działalności gospodarczej i pozyskanie nowych inwestorów na terenie naszego powiatu.

Mając powyższe na uwadze, Miasto Jasło liczy na zaangażowanie Radnych Rady Powiatu Jasielskiego, w szczególności z Jasła, w działania mające na celu uatrakcyjnienie oferowanych przez miasto warunków inwestycyjnych dla przedsiębiorców, sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy. Z uwagi na uwarunkowania demograficzne ww. działania winny być ukierunkowane na kreowanie zatrudnienia osób młodych, wchodzących po raz pierwszy na jasielski rynek pracy.

Wspólne wysiłki Miasta Jasła i Powiatu Jasielskiego przyniosą wymierne korzyści dla społeczności lokalnej.

Antoni Pikul
Zastępca Burmistrza Miasta Jasła

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj