poniedziałek, 4 marca, 2024

Czy tragedii można było zapobiec?

0
Udostępnij:

Podczas XXI sesji Rady Powiatu w Jaśle, która odbyła się w dniu 30 stycznia br. prosiłam o udzielenie mi odpowiedzi na kilka pytań dotyczących organizacji tej tragicznej w skutkach imprezy plenerowej. Nie uzyskałam jednak odpowiedzi od Pana Starosty, tylko zapewnienie, że odpowiedź zostanie mi udzielona na piśmie. W tej sytuacji rozszerzyłam zakres pytań, na które oczekuję odpowiedzi na piśmie.

Po pierwsze pytam kto był organizatorem uroczystości związanych z zakończeniem Roku 2019 „Sylwester na Górze Liwocz”, podczas której został zorganizowany pokaz sztucznych ogni?

Po drugie, czy impreza plenerowa, w której w programie był publiczny pokaz sztucznych ogni posiadała stosowne pozwolenia i uzgodnienia, w tym przede wszystkim pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom?

Po trzecie, czy organizatorzy publicznego pokazu sztucznych ogni otrzymali stosowne pozwolenia do jej zorganizowania na terenie „Rezerwatu przyrody Liwocz”?

Po czwarte ile pieniędzy z budżetu powiatu przeznaczono na organizację tej imprezy a ile dołożyli pozostali współorganizatorzy widniejących na zaproszeniu?

Pytań, które zadałam jest więcej i liczę na to, że tym razem Pan Starosta odpowie na nie bez „robienie z radnych idiotów”. Przepraszam za tą ostrą narrację, ale jak inaczej skomentować fakt, że na zdecydowaną większość zadawanych przez radnych opozycji pytań otrzymujemy odpowiedzi wymijające, zaledwie cząstkowe a czasem wręcz nie na temat.

Poniżej przedstawiam Państwu moje zapytanie adresowane do Pana Starosty w całości. Wiem, że to dłuższa lektura, ale zachęcam do przeczytania. Dla lepszego zrozumienia przy każdym z nich podawałam racjonalne przyczyny jego zadania.

Dla niezorientowanych o jakim wydarzeniu piszę kilka dodatkowych słów wyjaśnienia. Sylwestrowa impreza plenerowa na Górze Liwocz zakończyła się tragedią. Po mszy świętej organizatorzy zaprosili uczestników na pokaz sztucznych ogni. W trakcie pokazu w pewnym momencie petarda odbiła się od ramienia krzyża i spadła obok jednej z rodzin biorących udział w spektaklu. Petarda oderwała powiekę 27-letniej mieszkance Błażkowej, kobieta nie widzi na prawe oko, wybuch uszkodził naczyniówkę i siatkówkę, które odpowiadają za widzenie. Lekarze specjaliści nie dają praktycznie szans na to by kobieta widziała kiedykolwiek na to oko. Jej siostra miała więcej szczęścia, skończyło się na ogromnym siniaku na udzie.

   Ewa Wawro                                                                                                                                                                                           Jasło, 07.02.2020 r.
radna
Rady Powiatu w Jaśle

                                                 Pan
                                                 Adam PAWLUŚ
                                                 Starosta Jasielski

                  Z A P Y T A N I E

 dotyczy: wyjaśnienia organizacji i przebiegu uroczystości związanych z zakończeniem  Roku 2019 roku „Sylwester na Górze Liwocz”, które odbyły się w nocy z 31 grudnia 2019 r./1 stycznia 2020 r.

Szeroko nagłaśniana przez Pana Starostę w grudniu ub. r. impreza plenerowa, która odbyła się na Górze Liwocz w nocy z 31 grudnia 2019 r./1 stycznia 2020 r. zakończyła się ludzką tragedią, której chyba można było uniknąć. Pytań i wątpliwości nasuwa się tu wiele i nie wolno nam ich przemilczeć albo „zamieć pod dywan” ale powinniśmy temat wyjaśnić, gdyż zgodnie z informacją umieszczoną na plakatach i publicznych zaproszeniach adresowanych do mieszańców, zarówno poprzez media, urzędy gmin i parafie, a także bezpośrednio poprzez stronę internetową Starostwa Powiatowego w Jaśle, a także bezpośrednie zaproszenie wygłoszone przez Pana na zakończenie sesji RPJ w dniu 19 grudnia ub.r., to Starosta Jasielski był jednym z trzech organizatorów. W związku
z powyższym naszym obowiązkiem jest szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności związanych z jej planowaniem, organizacją i przeprowadzeniem.

Podczas XXI sesji Rady Powiatu w Jaśle, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2020 roku prosiłam o udzielenie mi odpowiedzi na kilka pytań dotyczących organizacji i przebiegu tej tragicznej w skutkach imprezy plenerowej. Nie uzyskałam jednak odpowiedzi od Pana Starosty, tylko zapewnienie, że odpowiedź zostanie mi udzielona na piśmie. W związku z powyższym rozszerzam zakres pytań, na które oczekuję odpowiedzi na piśmie i
w n i o s k u j ę
o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania:

 1.  Kto był organizatorem uroczystości związanych z zakończeniem Roku 2019 „Sylwester na Górze Liwocz”, podczas której został zorganizowany pokaz sztucznych ogni? Zgodnie informacją umieszczoną na plakatach i zaproszeniach adresowanych do mieszańców, zarówno poprzez media, urzędy gmin i parafie, a także bezpośrednio poprzez stronę internetową Starostwa Powiatowego w Jaśle, a także bezpośrednie zaproszenie wygłoszone przez Pana na zakończenie sesji RPJ w dniu 19 grudnia ub.r., to Starosta Jasielski był jednym z trzech organizatorów zapraszających na tę imprezę plenerową. W odpowiedzi proszę uwzględnić ten fakt i przedstawić szczegółowy wykaz czynności z tym związanych, w tym jakie podjęło Starostwo Powiatowe w Jaśle czy osobiście Pan Starosta, a jakie czynności spoczywały na innych współorganizatorach.
 2. Czy impreza plenerowa „Sylwester na Górze Liwocz”, w której w programie był publiczny pokaz sztucznych ogni posiadała stosowne pozwolenia i uzgodnienia, w tym przede wszystkim pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom? Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie posiadanych dokumentów albo wskazać podmiot lub osobę, która takie dokumenty posiada.
 3. Czy Organizatorzy publicznego pokazu sztucznych ogni otrzymali stosowne pozwolenia do jej zorganizowania na terenie „Rezerwatu przyrody Liwocz”? Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody zabrania się m.in. używania źródeł światła o otwartym płomieniu, zakłócania ciszy
  i organizowania imprez bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Rezerwat przyrody Liwocz objęty jest dodatkowo Obszarem Natura 2000 i chroniony jest Dyrektywą siedliskową.
  Biorąc pod uwagę fakt, że zasięg oddziaływania tego typu imprezy przekracza znacznie najbliższe otoczenie miejsca, w którym się ona odbywa, to czy Organizatorzy posiadali zgodę na przeprowadzenie pokazu pirotechnicznego od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, oddział terenowy w Jaśle?
  Czy zasięgnięto opinii w tej sprawie i czy powiadomiono o zamiarze zorganizowania pokazów pirotechnicznych na terenie rezerwatu przyrody Liwocz Zarząd Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli?
 4. Ile na organizację imprezy przeznaczono z budżetu powiatu a ile z budżetów pozostałych współorganizatorów widniejących na zaproszeniu? W odpowiedzi proszę uwzględnić wszystkie wydatki z budżetu powiatu, a nie tylko wydatki zakwalifikowane jako wydatki na promocję. Przed przystąpieniem do organizacji tego wydarzenia zapewne był opracowany szczegółowy plan finansowy, zarówno po stronie kosztów jak i przychodów. To samo dotyczy finansowego rozliczenia tego wydarzenia. A zatem do odpowiedzi na to pytanie proszę dołączyć kserokopie obu tych dokumentów o ile były i są w posiadaniu starostwa.
 5. Zgodnie ze sporządzonym „Sprawozdaniem z prac Zarządu PJ” z dnia 20 stycznia br. (str. 5 pkt 3) – „Zarząd wyraził zgodę na objęcie Sylwestra na Górze Liwocz honorowym patronatem Starosty Jasielskiego, przekazując wsparcie finansowe w kwocie 1200 zł na zakup sztucznych ogni”. Skoro wg publicznego zaproszenia to Starosta Adam Pawluś był współorganizatorem wydarzenia, to kto występował o patronat honorowy i wsparcie finansowe?
  Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie dokumentów będących podstawą podjęcia przez Zarząd w/w decyzji tj. co najmniej prośby o objęcie wydarzenia patronatem Starosty
  i wniosku (prośby) o dofinansowanie skierowanym do Starosty. Z dostępnych mi obecnie informacji na ten temat wynika, że to Starosta Adam Pawluś zwracał się do Starosty Adama Pawlusia o objęcie wydarzenia patronatem i wsparcie finansowe wydarzenia, którego współorganizatorem był Starosta Jasielski Adam Pawluś.
 6. Czy zostały wypełnione wszystkie wymogi związane z organizacją i bezpieczeństwem wydarzenia, na którym miał się odbyć pokaz sztucznych ogni?
  Proszę wymienić co w tym względzie zostało zrobione i kto albo jaki podmiot był odpowiedzialny za ten zakres działań. Biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie imprezy wydarzyła się tragedia (nieszczęśliwy wypadek), w wyniku której ucierpieli uczestnicy proszę wymienić, które z koniecznych działań zostały wadliwie wykonane albo których wykonania zaniechano.
 7. Ilu uczestników wzięło udział w wydarzeniu? Czy pokryło się to z szacunkową oceną organizatorów w trakcie prac organizacyjnych?
 8. Czy wypełniono wszystkie wymogi związane z organizacją masowej imprezy plenerowej, na której miał się odbyć pokaz sztucznych ogni? Definicja imprezy masowej określa liczbę jej uczestników na powyżej 1000 osób. Biorąc pod uwagę sposób nagłaśniania wydarzenia z wykorzystaniem wielu możliwych narzędzi narracji, dużej promocji, zachęt organizacyjnych związanych z zapewnieniem publicznego transportu, uznać należy, że Organizatorzy mogli liczyć na przekroczenie tej liczby, a co za tym idzie z dużym prawdopodobieństwem należało   traktować to wydarzenie, jako imprezę masową. Wyjątkiem – zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r. – są imprezy o charakterze religijnym, które w rozumieniu prawa nie są imprezami masowymi. Jeżeli Organizator czy Organizatorzy uznali, że impreza o charakterze religijnym, jaką jest msza święta nie wymaga takiego zgłoszenia i w związku z tym nie wymaga dopełnienia określonych zabezpieczeń i uzyskania stosownych zezwoleń, to proszę o podanie w jakim obrządku religijnym pokaz fajerwerków jest elementem religijnego rytuału?
 9. W związku z tragedią, jaka wydarzyła się podczas tego wydarzenia należy się spodziewać postępowania wyjaśniającego, procesu karnego lub cywilnego oraz ewentualnych roszczeń o wypłatę odszkodowań czy odszkodowania. Czy i jak są przygotowani Organizatorzy na taką ewentualność? Czy i do kogo został skierowany wniosek o wypłatę odszkodowania? W odpowiedzi dodatkowo proszę o udzielenie dostępnych informacji o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym to tragiczne zdarzenie, jak również o organizacji i przebiegu tego wydarzenia oraz czy należy spodziewać się roszczeń o wypłatę odszkodowania albo zadośćuczynienia od Organizatorów.

Ewa Wawro

Pozostając przy organizacji tego wydarzenia zadał Panu Staroście także pytania dotyczące celu promocyjnego uroczystości związanych z zakończeniem Roku 2019 roku „Sylwester na Górze Liwocz”, Tu też jest kilka istotnych kwestii do wyjaśnienia – moje zapytanie opublikowane będzie w następnym wpisie.

Pytania radnych i odpowiedzi starosty, które ma obligatoryjny obowiązek udzielić i opublikowane są  na stronie powiatu w zakładce BIP  https://www.powiat.jaslo.pl/wladze/rada-powiatu/interpelacje-radnych

Ewa Wawro, radna Rady Powiatu w Jaśle