wtorek, 27 lutego, 2024

Czy cel promocyjny nie przysłonił bezpieczeństwa?

0
Udostępnij:

I znowu jestem zmuszona do tego wrócić, ubolewam jednak, że temat wraca w kontekście imprezy współorganizowanej przez Powiat Jasielski, która zakończyła się ludzką tragedią.

O co tym razem pytam Pana Starostę? O cel promocyjny działań podjętych przez Starostwo Powiatowe związanych z współorganizacją tego wydarzenia, o wspomniane zasady obowiązujące przy wydatkowaniu publicznych pieniędzy na cele promocyjne i o to czy cel promocyjno-marketingowy podjętych działań nie przysłonił zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ?

To tylko przykłady, pytań jest więcej i przy każdym starał się króciutko wyjaśnić dlaczego o to pytam.

Zachęcam do przeczytania mojego zapytania w całości, które jest poniżej, a także do lektury mojego pierwszego zapytania radnej, w którym wnioskuje o wyjaśnienie Wysokiej Radzie i wszystkim Mieszkańcom naszego powiatu kulisów organizacyjnych tego feralnego pożegnania roku na Górze Liwocz.  O co pytałam dowiecie się Państwo tutaj:  Czy tragedii można było zapobiec?


         Ewa Wawro                                                                                                                                                                                           Jasło, 07.02.2020 r.
radna
Rady Powiatu w Jaśle

                                                 Pan
                                                 Adam PAWLUŚ
                                                 Starosta Jasielski

                  Z A P Y T A N I E

wyjaśnienia celu promocji/celów promocyjnych uroczystości związanych z zakończeniem Roku 2019 roku „Sylwester na Górze Liwocz”, które odbyły się w nocy z 31 grudnia 2019/1 stycznia 2020

Działania i wydatki promocyjne, które są podejmowane przez Powiat Jasielski powinny być zgodne lub wynikać z przyjętej strategii wizerunkowej i promocji Powiatu Jasielskiego. Pieniądze, które są wydawane, nasze publiczne pieniądze, które są wydawane na promocję, to nie może być jakiś koncert życzeń, tylko to powinny być z góry określone zadania i cele do osiągnięcia, przyjęte w konkretnej strategii czy rocznych planach. Powinien być przyjęty jakiś klucz (zasady) wydatkowania publicznych pieniędzy na promocję i o podjęcie takich działań wnioskowałam.

Kontynuując moje zapytania dotyczące działań i wydatków promocyjnych oraz wyjaśnienia organizacji i przebiegu uroczystości związanych z zakończeniem Roku 2019 roku „Sylwester na Górze Liwocz”, które odbyły się w nocy z 31 grudnia 2019 r./1 stycznia 2020 r. wnioskuję o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

w n i o s k u j ę

o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania:

1. Jaki był cel promocyjny działań podjętych przez Starostwo Powiatowe związanych z współorganizacją imprezy pod nazwą „Zakończenie Roku 2019 „Sylwester na Górze Liwocz”?

W odpowiedzi proszę podać/przedstawić zasady obowiązujące w Starostwie Powiatowym
w Jaśle obowiązujące przy podejmowaniu decyzji zarówno finansowych jak i wizerunkowych związanych z przeznaczaniem publicznych pieniędzy na szeroko rozumiane działania PR-owskie. Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopię dokumentu określającego cele i sposoby realizacji działań związanych ze strategią wizerunkową i promocyjną Powiatu Jasielskiego.
Wielokrotnie już na sesjach RPJ, a także w moich zapytaniach radnej zwracałam uwagę na fakt, że wszelkie działania promocyjne, w tym te związane z wydatkami z budżetu i nie tylko powinny być realizowane zgodnie ze ściśle określonymi zasadami, celem i oczekiwanymi efektami, jakie mają przynieść promocji Powiatu Jasielskiego.
Z uzyskanych odpowiedzi dowiedziałam się, że dokument pn. „Strategia wizerunkowa i promocyjna Powiatu Jasielskiego” (bo o taki dokument pytam, wskazując jednoczenie, że w jednostkach samorządowych taka strategia jest bezwzględnie potrzebna) nie istnieje. Ale istnieją zapewne jakieś regulacje i zasady prowadzenia tego typu działań, stąd też prośba o ich wskazanie i przedstawienie kserokopii tego dokumentu.
Jeśli jednak takiego dokumentu Starostwo nie posiada, a zlecanie działań wizerunkowo-promocyjnych odbywa się w oparciu o „widzimisię” Zarządu Powiatu to proszę o jasny
i czytelny przekaz w tym zakresie.

2. Kto wystąpił do Starosty Jasielskiego z prośbą o objęcie tego wydarzenia patronatem honorowym?
Zgodnie ze sporządzonym „Sprawozdaniem z prac Zarządu PJ” z dnia 20 stycznia br. (str. 5 pkt 3) – „Zarząd wyraził zgodę na objęcie Sylwestra na Górze Liwocz honorowym patronatem Starosty Jasielskiego, przekazując wsparcie finansowe w kwocie 1200 zł na zakup sztucznych ogni”. Skoro wg publicznego zaproszenia to Starosta Adam Pawluś był współorganizatorem wydarzenia, to kto występował o patronat honorowy i wsparcie finansowe?
Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie dokumentów będących podstawą podjęcia przez Zarząd w/w decyzji tj. co najmniej prośby o objęcie wydarzenia patronatem Starosty
i wniosku (prośby) o dofinansowanie skierowanym do Zarządu. Z dostępnych mi obecnie informacji na ten temat wynika bowiem, że to Starosta Adam Pawluś zwracał się do Starosty Adama Pawlusia o objęcie wydarzenia patronatem i wsparcie finansowe wydarzenia, którego współorganizatorem był Starosta Jasielski Adam Pawluś.
Skoro honorowy patronat objął Starosta Jasielski, skoro zostały wydatkowane publiczne pieniądze przeznaczone na promocję to: Kiedy i na podstawie czyjej decyzji ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle zostało usunięte z publikacji zaproszenie na tą imprezę plenerową? Kontynuując pytanie, od kiedy i w oparciu o jakie przepisy prawa obowiązuje zasada, że na stronie BIP SPJ pozostawia się tylko „pozytywne” wizerunkowo informacje i ogłoszenia, a te które, pomimo wydatkowania publicznych środków, stały się nagle „niewygodne”, źle rzutujące na wizerunek Starosty, natychmiast się usuwa z historii tam publikowanych. W odpowiedzi dodatkowo proszę podać czym podyktowana była decyzja o „zdjęciu” zaproszenia ze strony starostwa?

I moje kolejne pytania w nawiązaniu do tragedii, jaka wydarzyła się w trakcie organizowanego albo współorganizowanego przez Pana Starostę wydarzenia.

3. Biorąc pod uwagę minimalizację wydatków przeznaczanych na organizację tego wydarzenia z dużym prawdopodobieństwem można postawić tezę, że główną przesłanką była tu promocja osoby a nie samorządu a tym bardziej Powiatu Jasielskiego. Czy cel promocyjno-marketingowy podjętych działań nie przysłonił zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ?

4. Kto wydał decyzję o zakupie środków pirotechnicznych, które miały być użyte do zorganizowania publicznego pokazu sztucznych ogni?

I dodatkowe pytanie: Czy zlecając ich zakup a następnie zorganizowanie pokazu Organizator posiadał dokumenty potwierdzające, że podmiot albo osoba, której to zlecono posiada uprawnienia do organizowania publicznych pokazów pirotechnicznych z użyciem materiałów wybuchowych do celów cywilnych?
Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie odpowiednich dokumentów dotyczących zakupu materiałów wybuchowych do celów cywilnych, zlecenia i organizacji publicznego pokazu sztucznych ogni.

Ewa Wawro

Zainteresowanym przypominam, że pytania radnych i odpowiedzi starosty, które ma obligatoryjny obowiązek udzielić, opublikowane są  na stronie powiatu w zakładce BIP
https://www.powiat.jaslo.pl/wladze/rada-powiatu/interpelacje-radnych

Ewa Wawro, radna Rady Powiatu w Jaśle