środa, 21 lutego, 2024

Publiczne czyli niczyje ale dla swoich. Kolejna skarga i kolejna bezzasadna ale czy na pewno?

3
Publiczne czyli niczyje ale dla swoich. Kolejna skarga i kolejna bezzasadna ale czy na pewno?
Udostępnij:

Zarząd Powiatu w Jaśle swoim nieodpowiedzialnym, aroganckim i sprzecznym z prawem działaniem wyrządził szkodę Szpitalowi i winien to naprawić. Swoim działaniem udowodnił, że liczy się tu i teraz, że decyduje partykularny interes rządzącej większości, żadnych przypadków, żadnej praworządności, bo przecież mamy większość.

Według mnie Szpital Specjalistyczny w Jaśle poniósł szkodę z powodu ciągu błędnych i niczym nieuzasadnionych decyzji i czynności związanych z konkursem na stanowisko dyrektora Szpitala. Bardzo precyzyjnie opisuje to umieszczone przeze mnie niżej kalendarium wydarzeń. Jako radny i mieszkaniec naszego powiatu nie mogłem przejść wobec tego do porządku dziennego i sygnalizowałem to na sesjach Rady kilkukrotnie. Ponieważ nic to nie dało złożyłem przysługującą mi skargę oczekując rzetelnego i uczciwego jej rozpatrzenia. Niestety Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie potrafiła podczas sesji Rady Powiatu w Jaśle odpowiedzieć na pytania i wątpliwości radnych, ale projekt uchwały uznającej moją skargę za bezzasadną wraz z uzasadnieniem przygotowała, a może trafniej napisać podpisała, autorytatywnie ją rekomendując.

Niestety opinia publiczna nie miała możliwości zapoznać się z istotą skargi oraz rekomendowanym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji rozstrzygnięciem tj. projektem uchwały wraz z uzasadnieniem oraz samą skargą. Tylko z sobie wiadomych przyczyn, wbrew powszechnym zwyczajom i ustawowej jawności działalności organów powiatu, projekty uchwały i dokumenty będące przedmiotem obrad i rozstrzygnięć Rady nie zostały udostępnione na stronach internetowych powiatu. Przypadek, niedopatrzenie – nie sadzę.

W skrócie skarga dotyczyła niezgodnej z prawem działalności Zarządu Powiatu w Jaśle, która w konsekwencji moim zdaniem spowodowała szkodę Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Zajmę się tylko pierwszą sprawą czyli zawarciem, w imieniu i w ciężar kosztów działalności Szpitala, umowy o pracę na nieistniejącym stanowisku. Druga sprawa, czyli dofinansowanie studiów podyplomowych dyrektorowi Szpitala, a więc osobie zaliczonej do grona osób podlegających rygorowi tzw. „ustawy kominowej” i w świetle wysokości pobieranego wynagrodzenia i sytuacji ekonomicznej Szpitala w ogóle nie powinna mieć miejsca i nie powinna być przedmiotem podatkowych interpretacji (!) przyjętych za wiążące przez Komisję i konsekwentnie bezkrytycznie przyjętych przez większość rządzącą.

Nie będę tutaj rozwodził się nad prawnymi aspektami tej sprawy, no może poza jedną, istotną tezą, że Zarząd Powiatu w Jaśle jest władzą publiczną i ma podejmować decyzje zgodnie z konstytucyjną zasadą praworządności wg której organy władzy publicznej działają tylko na podstawie i w granicach prawa.

Składane przeze mnie wnioski, zapytania i interpelacje w sprawach dotyczących nieuprawnionego działania Zarządu Powiatu w Jaśle nie przyniosły żadnego efektu, no może poza jednym ale jakże istotnym elementem w tej sprawie tj. rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego.

Z treścią złożonych interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi można zapoznać się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego:

https://www.powiat.jaslo.pl/wladze/rada-powiatu/interpelacje-radnych (pozycja nr 12 i następne)

Poniżej kalendarium wydarzeń, które skłoniły mnie do złożenia skargi.

 1. 21 grudnia 2017 r. – Rada Powiatu w Jaśle nadaje statut Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle, w którym m.in. zapisuje, że komisję konkursową na stanowisko dyrektora powołuje Rada Powiatu w Jaśle,
 2. 18 stycznia 2019 r. Zarząd Powiatu w Jaśle, nie zważając na obowiązujący stan prawny, w tym ustawową konieczność przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szpitala oraz fakt, że w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle zatrudnionych było, na podstawie umowy o pracę, dwóch zastępców dyrektora Szpitala (którzy za swoją pracę otrzymywali wynagrodzenie stosowne do pełnionej funkcji i wykonywanej pracy i którzy w świetle statutowych uregulowań mogli kierować Szpitalem pod nieobecność Dyrektora), podejmuje uchwałę nr 3/19 w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Tym samym zatrudnia lekarza Michała Burbelkę na podstawie umowy o pracę na stanowisko p.o. Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na okres 6 miesięcy od 22 stycznia 2019 r. do dnia 21 lipca 2019 r. i ustala jego wynagrodzenie w wysokości 13.369,95 zł miesięcznie, a wykonanie uchwały Zarząd powierzył Staroście Jasielskiemu,
 • 28 stycznia 2019 r. – w drodze porozumienia zmieniającego Zarząd Powiatu w Jaśle wyraża zgodę na zmianę warunków pracy i udziela zgody lekarzowi Michałowi Burbelce na udzielanie przez niego świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wraz z Izbą Przyjęć, Oddziale Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki, Nocnej i Świątecznej opiece w zakresie POZ oraz Poradni Ortopedyczno-Traumatologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w wymiarze maksymalnie 7 godzin 35 minut tygodniowo. Ponadto Zarząd Powiatu w Jaśle wyraził zgodę na pełnienie przez niego dyżurów medycznych w Dziale Pomocy Doraźnej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wraz z Izbą Przyjęć, Oddziale Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki, Nocnej i Świątecznej opiece w zakresie POZ oraz Poradni Ortopedyczno-Traumatologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w łącznej liczbie nieprzekraczającej 2 dyżurów miesięcznie,
 • 6 lutego 2019 r. – Rada Powiatu w Jaśle, na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, zmienia statut Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w którym m.in. postanawia, że komisję konkursową na stanowisko dyrektora powołuje Zarząd Powiatu w Jaśle,
 • 12 marca 2019 r. – Wojewoda Podkarpacki stwierdza, ze wprowadzone zmiany statutu Szpitala w części dotyczącej komisji konkursowej stoją w jawnej sprzeczności z przepisami ustawy o działalności leczniczej i stanowią rażące naruszenie prawa i uznaje, że stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu w Jaśle jest konieczne i uzasadnione,
 • 21 marca 2019 r. – Rada Powiatu w Jaśle powołuje komisję konkursową na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
 • 28 marca 2019 r. – Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego W Jaśle,
 • 9 kwietnia 2019 r. – termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur, w tym przeprowadzenie indywidualnych rozmów z komisją konkursową,
 • 10 kwietnia 2019 r. – Zarząd Powiatu w Jaśle rozwiązuje za porozumieniem stron umowę o pracę na stanowisku p.o. dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i nawiązuje umowę o pracę z Panem Michałem Burbelką wybranym w drodze konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle od dnia 11 kwietnia 2020 r. do 10 kwietnia 2025 r.
 • 15 kwietnia 2019 r. – Wojewoda Podkarpacki stwierdza, że uchwała nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nie znajduje oparcia w przepisach powszechnie obowiązujących naruszając jednocześnie art. 49 ustawy o działalności leczniczej i wobec tego stanowi rażące naruszenie prawa i uznaje, że stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle jest konieczne i uzasadnione,
 • w dniach 6 maja – 7 czerwca 2019 r. została przeprowadzona „doroczna kontrola wewnętrzna Starostwa Powiatowego w Jaśle” działalności Szpitala za 2018 rok,
 • 23 maja 2019 r. – Rada Powiatu w Jaśle, na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, zatwierdza sprawozdanie finansowe Szpitala za 2018 rok, które zostało sporządzone i podpisane przez osoby nieuprawnione,
 • 24 czerwca 2019 r. – Rada Powiatu w Jaśle ponownie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2018 rok, uchylając wcześniejszą uchwałę w tej sprawie z dnia 23 maja 2019 r. 

21 stycznia 2019 r. wygasła 6-cio letnia umowa o pracę lekarza Michała Burbelki zatrudnionego na stanowisku Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i z tym dniem zostało wystawione świadectwo pracy. To normalna procedura, kończy się kadencja, umowa o pracę wygasa.

Tylko z kandydatem wybranym w drodze konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Zarząd Powiatu w Jaśle może nawiązać stosunek pracy na 6-cio letnią kadencję. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu i zatrudnienia nowego dyrektora Szpitalem kieruje, zgodnie z postanowieniami statutu Szpitala:

1) Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa,
2) Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych.

Tak powinno być, tak stanowi i nakazuje prawo, tak powinna działać władza publiczna, co potwierdza powyższe kalendarium wydarzeń.

(…)

(…)

Stwierdzenie nieważności uchwały wymazało ją z obrotu prawnego tzn. od samego początku, od daty jej wejścia w życie. Stwierdzenie nieważności uchwały rodzi problem skuteczności aktów prawnych podjętych na podstawie tej uchwały oraz naprawienia szkód (w pełnym zakresie, obejmującym zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracony zysk) wyrządzonych wskutek jej wejścia w życie. ISens stwierdzenia nieważności uchwały można przedstawić ilustrując bardzo trafnym przykładem nagrania na taśmie magnetofonowej, bo odnoszę wrażenie, że nie tylko Zarząd Powiatu w Jaśle, Dyrektor Szpitala czy członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, moją problem ze zrozumieniem sensu unieważnienia uchwały (stwierdzenia jej nieważności) – cyt.: „Uchylenie można porównać do zaprzestania nagrywania bez kasowania tego, co już na taśmie nagrano, natomiast unieważnienie uchwały – do całkowitego wymazania nagrania. Taśma pozostaje wówczas w takim stanie, jakby nigdy nie została zapisana.”

Uwzględniając fakt rozwiązania z dniem 21 stycznia 2019 r. czasowej umowy o pracę z Panem Michałem Burbelką, w okresie od 22 stycznia br. do 10 kwietnia 2019 r. lekarz Michał Burbelka mógł ewentualnie udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym pełnić dyżury w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, po ponownym jego zatrudnieniu przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle na stanowisku młodszego lekarza (ostatni angaż) lub innym zgodnym z aktualnym taryfikatorem (regulaminem wynagradzania) obowiązującym etatowych pracowników Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w wymiarze 7 godzin i 35 minut tygodniowo (1/5 etatu) tzn. wynikającym z aktualnych potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w tym zakresie i w tym okresie.

Zarząd Powiatu w Jaśle nie zachował należytej staranności i zamiast, bez zbędnej zwłoki po wygaśnięciu umowy o pracę, podjąć czynności zmierzające do powołania przez Radę Powiatu w Jaśle komisji konkursowej i zatrudnienia dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, wyrządził swoim nieodpowiedzialnym, aroganckim i sprzecznym z prawem działaniem szkodę Szpitalowi, którą winien naprawić. Swoim działaniem udowodnił, że liczy się tu i teraz, że decyduje partykularny interes rządzącej większości, żadnych przypadków, żadnej praworządności, przecież mamy większość.

Ale według członków Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle nic się nie stało, „co potwierdziła przeprowadzona doroczna kontrola wewnętrzna Starostwa Powiatowego w Jaśle. W wyniku kontroli nie stwierdzono zaistnienia szkód finansowych ani też hipotetycznych sytuacji, które mogłyby generować powstanie takich szkód w przyszłości.” Jaka kontrola, zwykła zasłona dymna i ściema. Doroczna kontrola, na którą powołuje się komisja, dotyczyła działalności Szpitala za 2018 r., a smaczku, w zakresie rzetelności i poprawności tej kontroli, dodaje fakt dołączenia do protokołu z kontroli sprawozdań finansowych za 2018 rok podpisanych przez p.o. dyrektora, które w trybie nadzoru zostały zakwestionowane przez Wojewodę Podkarpackiego i Rada Powiatu w Jaśle w dniu 24 czerwca 2019 r. ponownie do tematu wracała uchylając swoje wcześniej podjęte decyzje. Szczytem hipokryzji, wręcz buty i arogancji jest kolejne zdanie z uzasadnienia cyt.: „Wynagrodzenie wypłacone p.o. dyrektora Michałowi Burbelce zostałoby i tak wypłacone osobie zatrudnionej na stanowisku dyrektora.” A więc w myśl zasady „Publiczne czyli niczyje ale dla swoich.” A bez kozery należało wręcz napisać, że decyzja Zarządu Powiatu w Jaśle była zbawienna dla Szpitala i wręcz spowodowała oszczędności a nie wygenerowała wyższe koszty, gdyż osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora wybrana w drodze konkursu zarabia o ponad 12% więcej niż p.o. dyrektora.

I na koniec jeszcze dwa pytania, na które powinna odpowiedzieć Rada Powiatu w Jaśle, szczególnie gdy będzie zatwierdzała Sprawozdania finansowe Szpitala za 2019 rok i przyjmowała jego program naprawczy.

 1. Czy winą Szpitala jest, że Zarząd Powiatu w Jaśle, dopiero 28 marca 2019 r. ogłosił konkurs na dyrektora Szpitala?
 2. Czy winą Szpitala jest, że to Szpital był zobowiązany, na mocy nieważnej decyzji Zarządu Powiatu w Jaśle, wypłacać od 22 stycznia 2019 r. do 10 kwietnia 2019 r. wynagrodzenie wraz z pochodnymi lekarzowi zatrudnionemu na nieistniejącym stanowisku p.o. dyrektora Szpitala?

I jak Państwo myślicie, jest ta opisana przeze mnie szkoda czy nie?

Janusz Przetacznik
radny Rady Powiatu w Jaśle

Janusz Przetacznik, radny RPJ

3 KOMENTARZE

 1. Jak najbardziej jest szkoda. Ktoś za łamanie prawa powinien też ponieść odpowiedzialność karną.

 2. Wyje… cie z Jasła Paw lusia i będzie po problemie. To szkodnik. Ludzie czy wy tego nie widzicie.

 3. Wyje… cie z Jasła Paw lusia i będzie po problemie. To szkodnik. Ludzie czy wy tego nie widzicie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.