niedziela, 19 maja, 2024

Deja vu czy samorządowa gafa roku?

0
Deja vu czy samorządowa gafa roku?
Udostępnij:

30 marca br. na trafiło na moją skrzynkę mailową pismo Zarządu Powiatu w sprawie proponowanej zmiany porządku obrad LII Nadzwyczajnej Sesji RPJ, zwołanej na dzień 3 kwietnia 2018 r. Początkowo nie zrobiło to na mnie wrażenia, ponieważ wprowadzanie zmian jest zgodne z ustawą o samorządzie powiatowym i Statutem Powiatu. Po chwili jednak zdębiałem! Swoiste rozdwojenie jaźni!

Kiedy dwa dni wcześniej, tą samą drogą, otrzymałem zawiadomienie o zwołaniu na wniosek Zarządu LII Nadzwyczajnej sesji RPJ wraz z proponowanym porządkiem obrad (https://www.powiat.jaslo.pl/wladze/rada-powiatu/zawiadomienia-o-planowanych-sesjach-rady-powiatu/1760-zawiadomienie-o-lii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-w-dniu-3-kwietnia-2018r) pomyślałem, że to primaaprilisowy żart. w porządku obrad znalazły się tylko dwa z trzech niezrealizowanych punktów poprzedniej sesji, nie został też zamieszczony punkt dotyczący rozpatrzenia wniosku radnych z dnia 27 marca br. o odwołaniu Przewodniczącego Rady. Ale jednak niepokój pozostał. A może jednak to nie żart? I tutaj bomba, dzień później otrzymuję wspomniane pismo od Zarządu Powiatu sygnowane przez samego Starostę Jasielskiego. Poniżej zacytuję fragment pisma Zarządu Powiatu (całość do pobrania w załączniku):

aa

Na podstawie mojej wieloletniej praktyki pracy w organach samorządowych, po raz pierwszy spotkałem się sytuacją, że to organ wykonawczy stwierdza, czy dana uchwała została lub nie została podjęta przez organ uchwałodawczy. To naprawdę nowatorskie rozwiązanie, które zasługuje na “samorządową gafę roku” lub co najmniej winno stanowić wystąpienie do Sejmu RP o pożądaną zmianę ustawy o samorządzie powiatowym. Po takiej zmianie łatwiej będzie – co wygodne dla Zarządu – uznać, a co niewygodne dla Zarządu po prostu odrzucić i po sprawie!

Jak to się ma do “naszej ustawy”? Zgodnie z nią rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu a zarząd powiatu jest organem wykonawczym. Zarząd wykonuje uchwały rady i zadania powiatu określone przepisami prawa.

W Statucie Powiatu Jasielskiego też nie doszukałem się ani słowa o tym, że Zarząd ma jakiekolwiek kompetencje do uznawania lub nie uznawania rozstrzygnięć Rady. Z całym szacunkiem i powagą dla Zarządu Powiatu, to Przewodniczący Rady lub wiceprzewodniczący prowadzący obrady stwierdza i podpisuje podjęte przez organ stanowiący uchwały i przekazuje je do wykonania przez Zarząd.  

Tutaj jest konieczna mała uwaga i wyjaśnienie dla osób, które na bieżąco nie śledzą działań powiatowego samorządu dotycząca przebiegu LI Nadzwyczajnej Sesji RPJ, która odbyła się 27 marca 2018 r. Po jednogłośnym przyjęciu dwóch uchwał dotyczących współpracy z samorządem wojewódzkim przy realizacji na terenie miasta Jasła drogi wojewódzkiej nr 992, radni przystąpili do kolejnego punktu. tj. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Po zarządzeniu powtórnego głosowania nad projektem tej uchwały Przewodniczący Rady Robert Snoch ogłosił, że „za” głosowało 10 radnych, „przeciw” 10 radnych, a więc uchwała w treści proponowanej przez Zarząd Powiatu i poddana procedurze głosownia nie została podjęta. Po ogłoszeniu wyników jawnego głosownia Przewodniczący, na wniosek Starosty, ogłosił przerwę w obradach, po której Zarząd przedłożył Radzie nowy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, który już nie uwzględniał bardzo kontrowersyjnego zadania inwestycyjnego w Ożennej. I właśnie to ten projekt uchwały (!) ma być przedmiotem obrad Rady 3 kwietnia br.

Czytając pismo Zarządu Powiatu oraz mając w pamięci zachowanie jego członków, wnioskuję, że 27 marca organ ten przechodził swoiste rozdwojenie jaźni. Jeszcze w trakcie posiedzenia Rady (ogłoszona przerwa) odbywa posiedzenie i przedkłada Radzie niepodjętą uchwałę w znowelizowanej wersji, a następnie po odbytych konsultacjach i utwierdzeniu się, że i ta uchwała nie uzyska uznania w oczach Rady, wycofuje pozostałe, jeszcze nierozpatrzone projekty uchwał z porządku obrad. Po zakończeniu obrad stwierdza, że uchwała została podjęta. A może właśnie tytułowe Deja vu niektórych członków Zarządu Powiatu popycha ten organ w kierunku „samorządowej gafy roku”.

Janusz Przetacznik
Radny RPJ