wtorek, 21 maja, 2024

Nowa historia zbiornika Kąty – Myscowa

0
Nowa historia zbiornika Kąty – Myscowa
Udostępnij:

Od 50 lat trwa dyskusja nad budowa zbiornika wodnego Kąty – Myscowa. W tym czasie miasta i wioski położone wzdłuż Wisłoki były wielokrotnie zalewane, mieszkańcy i budżety gmin oraz budżet państwa poniosły straty szacowane na setki milinów złotych.

Teraz pojawiają się nowe pomysły dotyczące tego zbiornika i to pomysły zgoła inne niż dotychczas, nie uwzględniające nakładów już poniesionych, nie konsultowane z mieszkańcami tych terenów gdzie zbiornik ma być wybudowany. A przecież to właśnie mieszkańcy Myscowej i Kątów oraz gminy Krempna i Nowy Żmigród powinni wiedzieć na ten temat najwięcej.

Obecna władza myśli jednak po swojemu dlatego wypełniając mandat posła i wczuwając się w sytuacje ludzi którzy są ,,za zbiornikiem” i ,, przeciw” jego budowie postawiłem kilka pytań Ministrowi Środowiska i Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej odnośnie nowej koncepcji budowy tzw. suchego zbiornika w Myscowej.

Jak wynika z informacji które posiadam autorzy „Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki” podczas spotkania w Dębicy, które miało miejsce w dniu 10-06-2015 r. w rekomendowanym do realizacji wariancie zaproponowali zmianę funkcji zbiornika retencyjnego Kąty-Myscowa na zbiornik suchy. Z uwagi na fakt, że rozwiązanie to zostanie ujęte w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, uprzejmie proszę Pana Prezesa o wyjaśnienie kilku technicznych kwestii, jakie wiążą się z powyższą zmianą, a mianowicie:

– Jak zmieni się wielkość rezerwy powodziowej w związku ze zmianą funkcji, a tym samym parametrów technicznych i eksploatacyjnych zbiornika?

– O ile zwiększy, bądź zmniejszy się ilość zabudowań koniecznych do przeniesienia w przypadku budowy suchego zbiornika – w odniesieniu do jego dotychczasowych parametrów projektowych?

– Istotnym dla mnie jest również o ile ewentualnie zwiększy się ilość ludności chronionej i jaka będzie oczekiwana redukcja fali powodziowej w przekrojach wodowskazowych Jasło, Dębica i Mielec w związku z zaproponowaną zmianą funkcji tego obiektu?

– Oprócz społecznych, nie bez znaczenia są też względy ekonomiczne, dlatego też chciałbym otrzymać informację, jak się będą kształtować przewidywane koszty wykonania suchego zbiornika w porównaniu do zakładanych dotychczas nakładów na budowę mokrego?

Ponadto, jak wiadomo, od kilku lat toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zbiornika Kąty – Myscowa, w związku z czym należy zadać pytanie, czy w ocenie Pana Ministra /Prezesa, zmiana jego funkcji nie będzie skutkowała unieważnieniem opracowanych do tej pory na zlecenie RZGW w Krakowie materiałów do decyzji środowiskowej, a w konsekwencji nie opóźni w czasie otrzymania nowej decyzji?

Czy zaprojektowanie zbiornika suchego będzie się wiązało z koniecznością wykonania dodatkowych zapór bocznych i być może zmianą lokalizacji zapory czołowej i czy w konsekwencji nie nastąpi konieczność wykonania nowych badań geologicznych i geotechnicznych?

Powszechnie wiadomo, że zbiorniki suche są z oczywistych względów bardziej korzystne w aspekcie środowiskowym i przyrodniczym, jednakże w chwili obecnej w załączniku nr 31 do projektu nowego Planu Gospodarowania Wodami, inwestycja „Kąty-Myscowa” figuruje jeszcze z przypisaną funkcją „zbiornik wodny”. Czy sytuacja taka, w obliczu faktu, że konsultacje społeczne Planu Gospodarowania Wodami już się zakończyły, nie będzie skutkowała powstaniem sprzeczności w zapisach dwóch strategicznych dokumentów tj. PZRP i PGW? Jeżeli tak, to uprzejmie proszę Pana Ministra/Prezesa o spowodowanie ujednolicenia zapisów obydwu dokumentów.

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców i samorządowców przedmiotowym tematem proszę więc Pana Ministra i Prezesa o w miarę klarowne informacje , zrozumiałe argumenty, które przemawiają za zmianą koncepcji budowy zbiornika Katy – Myscowa.

Jaką odpowiedz otrzymam na powyższe pytania nie wiem ale wiem, że mieszkańcy powinni być informowani o planach dotyczących ich majątku i przyszłości.       

Bogdan Rzońca
poseł RP
Prawo i Sprawiedliwość