środa, 7 grudnia, 2022

Absolutoryjna sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
Absolutoryjna sesja Rady Powiatu w Jaśle
Budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle
Udostępnij:

25 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się XLVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 5. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Wnioskowej.
 7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2020 rok
  a. debata,
  b. podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2020 r.
  a. wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  b. wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  c. wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu,
  d. dyskusja,
  e. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2022 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Nowym Żmigrodzie, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie na 2022 rok zobowiązania na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2021 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 17. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
 18. Interpelacje.
 19. Wnioski i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY  RADY
ROBERT SNOCH

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj