niedziela, 19 maja, 2024

LVIII sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
LVIII sesja Rady Powiatu w Jaśle
Budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle
Udostępnij:

29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LVIII sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2027,
  c) zmiany Uchwały Nr LV/385/2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego w 2023 roku,
  d) zmiany Uchwały Nr LV/386/2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. 
 7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r.
 8. Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Jasielskim w roku 2021.
 9. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle z działalności za 2021 rok.
 10.  Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
 11.  Interpelacje.
 12.  Wnioski i zapytania radnych.
 13.  Sprawy różne.
 14.  Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY  RADY
ROBERT SNOCH