poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła

0
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła
Udostępnij:

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Śródmieście” Nr-52
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późń. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353

ZAWIADAMIAM

ponownie, o podjęciu przez Radę Miejską Jasła Uchwały Nr XXVII/220/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Śródmieście” Nr-52 obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym do uchwały. Granice obszaru objętego uchwałą stanowi teren położony pomiędzy ulicą Piotra Skargi i Jana Pawła II.

Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie przeznaczenia terenu pod budowę obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m ².

Wnioski do planu i prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w Urzędzie Miasta w Jaśle lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uchwała RMJ

Ogłoszenie Burmistrza