poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Sesja absolutoryjna w powiecie

0
Sesja absolutoryjna w powiecie
Udostępnij:

17 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję XXV Sesję Rady Powiatu  w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 r.

 1. a)wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 2. b)wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
 3. c)wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu,
 4. d)dyskusja,
 5. e)podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2015 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. a)zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2016 r.
 2. b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2014 – 2024.
 3. c)przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielskim”.
 4. d)wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody dla DPS w Foluszu wraz z modernizacją układu technologicznego”
  1. 9.Przyjęcie Apelu Rady Powiatu w Jaśle w sprawie planowanej likwidacji jasielskiego Zakładu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

11. Interpelacje.

12. Wnioski i zapytania radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad.