wtorek, 18 czerwca, 2024

XXXI Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
XXXI Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

XXXI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.           Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.           Zatwierdzenie protokołów:

2.1.        Zatwierdzenie Protokołu z XXVI Sesji RMJ.

2.2.        Zatwierdzenie Protokołu z XXVII Sesji RMJ.

2.3.        Zatwierdzenie Protokołu z XXVIII Sesji RMJ.

3.           Wybór Komisji Wnioskowej.

4.           Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1.        zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”

/Druk Nr 302/,

4.2.        upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2016 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 309/,

4.3.        upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2016 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dworcowa” /Druk Nr 312/,

4.4.        upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2016 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Przemysłowa” /Druk Nr 313/,

4.5.        zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na

2015 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Śródmieście- rejon ulic Kościuszki, Kochanowskiego i Metzgera” /Druk Nr 314/,

4.6.        nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Jaśle, Obręb Nr 18 – Gamrat /Druk Nr 304/,

4.7.        wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w Jaśle obręb Nr 22 – Brzyszczki II i działki położonej w Jaśle obręb Nr 18 – Gamrat /Druk Nr 307 /,

4.8.        nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonych w Jaśle obręb Nr 6 – „Zachód” /Druk Nr 311/,

4.9.        wyrażenia zgody na wzniesienie w Jaśle pomnika Chrystusa Króla Wszechświata

/Druk Nr 308/,

4.10.      zawarcia z Powiatem Jasielskim porozumienia dotyczącego zasad prowadzenia

i współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w Jaśle /Druk Nr 303/,

4.11.      przyznania nagrody rocznej za 2015 r. dyrektorowi miejskiej instytucji kultury w Jaśle

/Druk Nr 296/,

4.12.      przyznania nagrody rocznej za 2015 r. dyrektorowi miejskiej instytucji kultury w Jaśle

/Druk Nr 297/,

4.13.      przyznania nagrody rocznej za 2015 r. dyrektorowi miejskiej instytucji kultury w Jaśle

/Druk Nr 298/,

4.14.      wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Jasła /Druk Nr 310/,

4.15.      opracowania dokumentacji dla zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje

w domach prywatnych /Druk Nr 305/,

4.16.      zmiany budżetu Miasta Jasła na 2016 r./Druk Nr 306/,

5.           Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

6.           Złożenie Radzie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku przez Burmistrza Miasta Jasła.

7.           Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.           Wolne wnioski i zapytania.

9.           Zamknięcie obrad XXXI Sesji RMJ