sobota, 15 czerwca, 2024

Turniej tenisa stołowego – wójt gminy Jasło zaprasza!

0
Turniej tenisa stołowego – wójt gminy Jasło zaprasza!
Udostępnij:

Organizatorzy Turnieju X Grandprix 2016 Gminy Jasło w tenisie Stołowym zapraszają!

REGULAMIN

 

1. Organizator rozgrywek

Urząd Gminy Jasło, 38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4

tel. 13 443 66 69, fax 13 443 66 35,

e-mail: gmina@gminajaslo.pl, internet: www.gminajaslo.pl

1.1. Współorganizatorzy:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle

Zespół Szkół w Osobnicy

Zespół Szkół w Szebniach

Zespół Szkół w Warzycach

2. Cel rozgrywek

2.1 Upowszechnianie gry w tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

2.2 Stworzenie warunków czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego.

2.3 Propagowanie zdrowego stylu życia.

2.4 Rywalizacja sportowa między poszczególnymi szkołami

3. Uczestnictwo – w turnieju prawo startu posiadają wszyscy chętni, którzy:

3.1 Zapoznają się z niniejszym regulaminem i zobowiążą się go przestrzegać.

3.2 Nie uczestniczą w rozgrywkach II, III i IV ligi tenisa stołowego organizowanych przez

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.

3.3 Dokonają terminowego zgłoszenia do turnieju na drukach organizatora w godzinach

przewidzianych na zapisy.

3.4 Wystąpią w zmiennym obuwiu sportowym tzw. „halowym”.

4. Sposób przeprowadzenia rozgrywek

4.1 Rozgrywki zostaną przeprowadzone według Regulaminu Polskiego Związku Tenisa

Stołowego.

4.2 Partie będą rozgrywane do dwóch wygranych setów.

4.3 Odbędą się 3 turnieje, w tym TURNIEJ FINAŁOWY w następujących

kategoriach: – szkoły podstawowe – dziewczęta i chłopcy

– szkoły gimnazjalne – dziewczęta i chłopcy

– szkoły ponadgimnazjalne – dziewczęta i chłopcy

– seniorzy – kobiety i mężczyźni

4.4 Turnieje są turniejami otwartymi bez ograniczeń ilościowych.

4.5 Klasyfikacja indywidualna.

4.5.1 Do klasyfikacji końcowej zalicza się wyniki z 3 turniejów.

4.5.2 W przypadku uzyskania, po turnieju finałowym, przez kilku zawodników tej samej

ilości punktów wyżej sklasyfikowani zostają zawodnicy, którzy zdobyli większą liczbę

I miejsc, II miejsc, III miejsc , itd. we wszystkich turniejach.

4.6 Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa w następujących kategoriach:

– szkoły podstawowe – dziewczęta i chłopcy

– szkoły gimnazjalne – dziewczęta i chłopcy

4.6.1 Do klasyfikacji zespołowej zaliczają się trzy najlepsze wyniki końcowe, zawodników

z jednej szkoły, w każdej kategorii.

4.7 Turnieje będą przeprowadzane systemem do dwóch przegranych gier z ustaleniem

kolejności miejsc 1 – 8 oraz wyłonieniem grup zawodników zajmujących miejsca

9 – 12 i miejsca 13 – 16.

4.8 Rozstawienie zawodników/czek:

4.8.1 W turniejach: II i III (TURNIEJU FINAŁOWYM) sędzia i przedstawiciel

organizatora rozstawiają zawodników w oparciu o sumę punktów po rozegranych

wcześniej turniejach.

5. Punktacja.

5.1 Zawodniczki i zawodnicy zdobywają punkty zgodnie z zajętym miejscem w danym

turnieju:

I miejsce 20 pkt IX miejsce 6 pkt

II miejsce 17 pkt X miejsce 6 pkt

III miejsce 15 pkt XI miejsce 6 pkt

IV miejsce 13 pkt XII miejsce 6 pkt

V miejsce 11 pkt XIII miejsce 3 pkt

VI miejsce 10 pkt XIV miejsce 3 pkt

VII miejsce 9 pkt XV miejsce 3 pkt

VIII miejsce 8 pkt XVI miejsce 3 pkt

5.2 Pozostali zawodnicy biorący udział w turnieju otrzymują 1 punkt

5.3 W przypadku stwierdzenia mniejszej liczby zawodników niż 16 w danej kategorii

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad punktacji w tej kategorii w danym

turnieju

6. Terminy i miejsce turniejów.

I TURNIEJ – 20.02.2016 r. (sobota) – Sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Warzycach

II TURNIEJ – 27.02.2016 r. (sobota) – Sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Osobnicy

III TURNIEJ – 05.03.2016 r. (sobota) – TURNIEJ FINAŁOWY

Sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Szebniach

godz. 8 30 : 9 00 Zapisy do turnieju w kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja

godz. 9 15 Rozpoczęcie rozgrywek w kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja

godz. 12 30 : 13 00 Zapisy do turnieju w kategoriach: szkoły ponadgimnazjalne i dorośli

godz. 13 15 Rozpoczęcie rozgrywek w kategoriach: szkoły ponadgimnazjalne i dorośli

W przypadku zmiany miejsca zawodów względnie terminu zainteresowani będą informowani

w czasie turniejów lub na stronie internetowej Organizatora.

7. Nagrody.

7.1 Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych turniejach

7.1.1 Za miejsca 1 – 4 dyplomy

7.1.2 Wręczenie dyplomów po każdym turnieju – około 15 minut po zakończeniu ostatniego

pojedynku.

7.1.3 Dla każdego uczestnika w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych – nagroda na

dobry start – czekolada.

7.2. Klasyfikacja indywidualna /końcowa/.

7.2.1 Za miejsca 1 – 3 – puchary

7.2.2 Za miejsca 1 – 8 – dyplomy i nagrody rzeczowe.

7.2.3. Wręczenie pucharów, nagród i dyplomów po TURNIEJU FINAŁOWYM około

30 minut po zakończeniu ostatniego pojedynku.

7.3. Klasyfikacja zespołowa /końcowa/ szkół podstawowych i gimnazjów w kategorii

dziewcząt i chłopców /oddzielnie/.

7.3.1. Za 1 miejsce – puchar.

7.3.2. Za miejsca 1 – 3 dyplomy.

7.3.3. Puchary i dyplomy zostaną przekazane dyrektorom szkół.

8. Inne sprawy organizacyjne.

8.1. Na salach gimnastycznych obowiązuje obuwie zmienne dla zawodników jak i osób

towarzyszących.

8.2. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju zobowiązany jest do sędziowania

pojedynków, wyznaczonych przez sędziego prowadzącego turniej.

8.3. Zawodnicy biorą udział w turniejach na własną odpowiedzialność, organizator nie

ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

8.4. Każdy startujący uczeń zobowiązany jest posiadać legitymację szkolną, a osoby dorosłe

dokument tożsamości ze zdjęciem.

8.5. Organizator nie odpowiada za wypadki zawinione przez uczestników turniejów

8.6. Za rzeczy pozostawione w szatniach i na terenie obiektu organizator nie ponosi

odpowiedzialności.

8.7. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia i przedstawiciel organizatora

turnieju.

8.8. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje przedstawicielowi organizatora.

Jasło dnia 08.02.2016 r.