wtorek, 18 czerwca, 2024

I kto za to zapłaci?!

5
I kto za to zapłaci?!
budynek I LO w Jaśle, fot. arch.
Udostępnij:

Serial opowiadający o unieważnieniu konkursu na dyrektora I LO w reżyserii Pana Starosty trwa w najlepsze. Może właśnie o to chodzi, że ma być jak w telenoweli? Że niby nigdy się nie skończy, bo o to przecież chodzi? No to przypomnijmy najważniejsze wątki scenariusza.

Nie udało się Panu Staroście zdyskredytować urzędującej dyrektorki I LO, dotrwała do końca kadencji i – o zgrozo! – to właśnie ją komisja konkursowa wskazała, jako najlepszą kandydatkę na kolejną kadencję. Ale nie było to po myśli Starosty i Zarządowi, dlatego odmówiono  powierzenia stanowiska wygranej unieważniając rozstrzygnięty konkurs. Na nic poszły jednak dalsze zabiegi i starania Pana Starosty. Wojewoda Podkarpacki, który w trybie nadzoru badał zasadność podjęcia uchwały o unieważnieniu konkursu, skierował skargę do WSA. Nie udało w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, nie udało w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, nic nie wyszło ze złożonej przez Zarząd skargi kasacyjnej. Podejmowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle działania były jawnym bezprawiem – co potwierdziły kolejne wyroki sądowe. Zarząd przegrał sprawę z kretesem, ale w dalszym nie zmierzał stosować się do wyroku sądu. W bezceremonialny sposób odmówił Pani Barbarze Wierdak – Cyboroń prawowitego zatrudnienia na stanowisku dyrektora szkoły podając, jako powód fakt, że na tym stanowisku jest już zatrudniony kandydat, który wygrał konkurs. Jaki konkurs? Zgodny z prawem? No nie, no bo przecież ogłoszony wcześniej i prawomocny wygrała wspomniana wyżej. Kto bogatemu zabroni zwykło się mawiać, gdy pojawia się marnotrawstwo czy głupio są wydawane pieniądze. Ale już w tej kadencji przywykłem, że wydawanie publicznych pieniędzy aktualnym włodarzom idzie łatwo, bo przecież publiczne to znaczy niczyje.

Z uporem godnym lepszej sprawy po raz kolejny złożyłem interpelację domagając się klarownych wyjaśnień, kto poniesie koszty naprawienia strat finansowych dla Powiatu spowodowanych działaniami Pana Starosty i Zarządu. Pytam tylko o szkody majątkowe, pomijając poniesioną szkodę wizerunkową, którą poniósł Powiat Jasielski i organy Powiatu Jasielskiego, że w tak podstawowej sprawie, jak przeprowadzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły zostały popełnione tak oczywiste błędy. Wyroki sądów administracyjnych zarówno WSA jak i NSA są miażdżące …

Kto poniesie tego konsekwencje??

Poniżej treść mojej ostatniej interpelacji, może kto zechce się bliżej z nią zapoznać.

Janusz Przetacznik
Radny Rady Powiatu w Jaśle

Janusz Przetacznik, radny RPJ

Artykułu powiązane:

Ślepa sprawiedliwość

I gdzie jest jawność i transparentność w samorządzie?

***

                                                                                             Jasło, dnia 8 lutego 2022 r.

Janusz PRZETACZNIK
LV sesja
Rady Powiatu w Jaśle

Pan
Adam PAWLUŚ
Starosta Jasielski

I N T E R P E L A C J A

Dotyczy:   działań członków Zarządu Powiatu w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem po stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 110/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle – ciąg dalszy

W dniu 14 maja 2021 r. skierowałem do Pana Starosty obszerną interpelację na temat działań członków Zarządu Powiatu w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem po stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 110/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Pomijam otrzymaną odpowiedź z dnia 29 maja 2021 r., gdyż i tę odpowiedź należy zaliczyć do „odhaczonych” aby nie było podstaw do złożenia skargi. Ale jak to zwykle bywa życie nie znosi pustki i sprawy toczą się nadal.

Dla przypomnienia. Nie udało się Panu Staroście zdyskredytować urzędującej dyrektorki I LO, dotrwała do końca kadencji i – o zgrozo! – to właśnie ją komisja konkursowa wskazała, jako najlepszą kandydatkę na kolejną kadencję dyrektora I LO. Ale nie było to po myśli Starosty i Zarządowi odmówił powierzenia stanowiska wygranej unieważniając rozstrzygnięty konkurs. Na nic zabiegi i starania, Wojewoda Podkarpackiego, który w trybie nadzoru badał zasadność podjęcia uchwały o unieważnieniu konkursu skierował skargę do WSA, nie udało w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym, nie udało w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, nic nie wyszło ze złożonej przez Zarząd skargi kasacyjnej. Podejmowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle działania były jawnym bezprawiem – co potwierdziły kolejne wyroki sądowe. Zarząd przegrał sprawę z kretesem, ale w dalszym nie zmierzał stosować się do wyroku sądu. W bezceremonialny sposób odmówił Pani Barbarze Wierdak – Cyboroń prawowitego zatrudnienia na stanowisku dyrektora szkoły podając, jako powód fakt, że na tym stanowisku jest już zatrudniony kandydat, który wygrał konkurs. Jaki konkurs? Zgodny z prawem? No nie, no bo przecież ogłoszony wcześniej i prawomocny wygrała wspomniana wyżej. Kto bogatemu zabroni zwykło się mawiać, gdy pojawia się marnotrawstwo czy głupio są wydawane pieniądze. Ale już w tej kadencji przywykłem, że wydawanie publicznych pieniędzy aktualnym włodarzom idzie łatwo, bo przecież publiczne to znaczy niczyje.

W Sprawdzaniu Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym (druk nr 405) znalazła się adnotacja dotycząca udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Miłoszowi Leszkiewiczowi do reprezentowania Zarządu Powiatu w Jaśle przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie skarg na uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle (posiedzenie Zarządu w dniu 17 stycznia 2022 r. punkt 7).

Cóż za transparentność i jasność przekazu dla radnych Rady Powiatu w Jaśle, brawo. Należy się tylko domyślać, że pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd dotyczyło skarg, które wpłynęły do WSA w Rzeszowie na uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle nr 11/20 z dnia 28 stycznia 2020 r., uchwała nr 21/20 z dnia 18 lutego 2020 r. i nr 22/20 z dnia 20 lutego 2020 r.

Rozprawa przed WSA w Rzeszowie w sprawie tych uchwał odbyła się 18 stycznia 2022 r. Ww. Sprawozdaniu Zarządu nie ma ani jednej wzmianki o wynikach rozprawy. Czyżby nie ma się czym pochwalić i użyte w odpowiedzi na złożone skargi cyt.: „W pierwszej kolejności wskazać należy, iż Skarżąca nie posiada legitymacji procesowej do zaskarżania uchwał Zarządu dotyczących przeprowadzenia i zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I LO w Jaśle tj., uchwały nr 11/20 z 28.01.2020 r., uchwały nr 21/20 z 18.02.2020 r. i nr 22/20 z dnia 20.02.2020 r.” zarzuty nie znalazły potwierdzenia w orzeczeniu Sądu?

Wymienione wyżej trzy zaskarżone uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle dotyczą sagi związanej z unieważnieniem konkursu na dyrektora I LO (uchwała Zarządu Nr 110/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle). Pierwsza uchwała nr 11/20 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle została podjęta w dniu 28 stycznia 2020 r. tj. po powzięciu przez Zarząd Powiatu w Jaśle informacji o wyznaczeniu na dzień 20 lutego 2020 r. rozprawy przed WSA w Rzeszowie w sprawie skargi na tę uchwałę wniesionej przez Wojewodę Podkarpackiego i Panią Barbarę Wierdak-Cyboroń (data zarządzenia o wyznaczeniu rozprawy 23 stycznia br.), kolejne zaskarżone uchwały Zarządu są konsekwencją ogłoszonego konkursu.  Skargi na te uchwały są konsekwencją oddalenia przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej wniesionej przez Zarząd, którą NSA oddalił wyrokiem z dnia 16 lutego 2021 r. sygn. akt III OSK 3142/21 a co za tym idzie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 110/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.

Tak więc, pytania, które postawiłem w swojej interpelacji na XLIV sesji Rady Powiatu w Jaśle nadal są aktualne i je jeszcze raz ponawiam. Tym razem oczekuję, nie tylko ja, ale również i opinia publiczna oraz radni Rady Powiatu w Jaśle, wreszcie na odważną i precyzyjną  odpowiedź o działaniach i czynnościach członków Zarządu Powiatu w Jaśle, a nie Powiatu Jasielskiego, który na zewnątrz reprezentuje starosta. Bo niby dlaczego za błędy i upór starosty ma płacić Powiat Jasielski?

  1. Jakie działania już zostały i jakie w najbliższym czasie zostaną podjęte przez członków Zarządu Powiatu w Jaśle, którzy w dniu 27 sierpnia 2019 r. uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Jaśle i podjęli zakwestionowaną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny uchwałę celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem?

Przypominam, że po podjęciu w/w nieważnej, podjętej bezprawnie, uchwały w przedmiocie unieważnienia konkursu, jeszcze na tym samym posiedzeniu w dniu 27 sierpnia br. Zarząd Powiatu w Jaśle podjął uchwałę nr 114/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Panu Sebastianowi Styczyńskiemu jako p.o. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle na czas oznaczony na okres 10-ciu miesięcy, a za zgodą Starosty Jasielskiego, który działał w imieniu organu prowadzącego liceum, p.o. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle powołał na czas oznaczony, na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. dwóch zastępców dyrektora ds. dydaktycznych i ds. administracyjnych.  W konsekwencji tych decyzji od 1 września 2019 rok znacząco wzrosły wydatki kadry kierowniczej w I LO w Jaśle, w tym z tytułu zatrudnienia na stanowisku kierowniczym trzeciej osoby, przydzielonych kadrze kierowniczej godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych.

 W odpowiedzi proszę przedstawić przedmiot podejmowanych działań i całokształt czynności wraz z harmonogramem i osobami odpowiedzialnymi za ich wdrożenie.

2. Jakie działania zostały lub zostaną podjęte przez członków Zarządu Powiatu w Jaśle, którzy w dniu 28 stycznia 2020 r. tj. po dacie podjęcia (23 stycznia br.) zarządzenia w sprawie wyznaczenia terminu tej rozprawy, a więc świadomie i z premedytacją, podjęli uchwałę Nr 11/20 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle i w konsekwencji kolejnymi uchwałami nr 21/20 i nr 22/20 doprowadzili swoim działaniem do powierzenia kandydatowi wskazanemu przez Komisję Konkursową p. Jackowi Nawrockiemu stanowiska dyrektora I LO  Jaśle, celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem?

Z premedytacja podkreślam naprawienia szkód, tych już policzalnych, a nie ograniczenia się odwlekania sprawy poprzez podejmowanie działań proceduralnych po niekorzystnym rozstrzygnięciu WSA w Rzeszowie z dnia 18 stycznia 2022 r. W odpowiedzi proszę przedstawić przedmiot podejmowanych działań i całokształt czynności wraz z harmonogramem i osobami odpowiedzialnymi za ich wdrożenie.

Pytania dotyczą szkód majątkowych, pomijam poniesioną szkodę wizerunkową, którą poniósł Powiat Jasielski i organy Powiatu Jasielskiego, że w tak podstawowej  sprawie jak przeprowadzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły zostały popełnione tak oczywiste błędy. Wyroki sądów administracyjnych zarówno WSA jak i NSA  są miażdżące dla Zarządu Powiatu w Jaśle.

Z poważaniem
Janusz Przetacznik

5 KOMENTARZE

  1. Panie Januszu, pan ma rację, ale w obecnym czasie ,o zgrozo! rację ma ten kto ma władzę.

  2. Starosta znalazł rozwiązanie, 25 lutego na sesji Rady Powiatu ma zamiar zlikwidować I LO i utworzyć nową szkołę Zespół Szkół Ogólnokształcących – nie będzie I LO, nie będzie problemu 🙁

  3. Starosta już znalazł rozwiązanie: likwidacja I LO w Jaśle, następnie utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących – nie ma I LO, więc nie ma problemu 🙁

  4. Starosta już znalazł rozwiązanie: likwidacja I LO w Jaśle, następnie utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących – nie ma I LO, więc nie ma problemu 🙁

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.