niedziela, 14 lipca, 2024

Polski (nie-)ład się szerzy

0
Udostępnij:

Tego przemilczeć nie można! Adam Pawluś bez skrupułów sam głosował za blisko 100%- ą podwyżką dla siebie. Pomijając fakt, że jego głos i tak nie miał znaczenia, gdyż radni PiS dysponują bezwzględną większością głosów w radzie, a jego podporządkowani i ślepo posłuszni radni PiS, zawsze głosują tak jak „pan każe”.  A że przy tym złamano prawo, to już drobiazg, bo przecież bezwzględną większością głosów każdą „rację” można przegłosować. Zobaczymy jak zareaguje na to nadzór wojewody.

W ub. tygodniu Rada Powiatu w Jaśle przegłosowała podwyżkę wynagrodzenia dla starosty Adama Pawlusia. I nie chcę teraz poruszać kwestii jej wysokości czy zasadności. Z tym udanym „skokiem na kasę” w stylu rządzącej opcji zmierzyć będzie się musiał boleśnie nie tylko nasz samorząd, ale cała samorządowa Polska. Pułapka PiS-u, która ma podzielić społeczeństwo (naród) na poziomie samorządu, okazała się jakże skuteczna i na naszych oczach staje się faktem, smutnym faktem.

Ale nie to pragnę teraz Państwo uświadomić.

W głosowaniu nad przyjęciem przedmiotowej uchwały brał udział radny – Starosta Jasielski, który nie miał prawa tego robić. I nie chodzi tu o prawo moralne, o jakąś przyzwoitość i etykę, ale przepisy ustawy o samorządzie powiatowym, które absolwent nauk prawnych nie tylko powinien znać ale przede wszystkim stosować.

Zgodnie z ustawowymi ograniczeniami udział radnego w głosowaniu nad uchwałą, którego interesu prawnego dotyczy ta uchwała, stanowi istotne naruszenie prawa, bez względu na to czy jego udział miał wpływ na jej podjęcie czy nie i takie działanie winno skutkować stwierdzeniem nieważności takiej uchwały przez organ nadzoru.  Pogląd, że udział radnego w głosowaniu nad uchwałą rady dotyczącą jego interesu prawnego stanowi istotne naruszenie prawa jest utrwalony w orzecznictwie administracyjnym, co na przykładzie dwóch wyroków wykazałem w piśmie do Wojewody Podkarpackiego, które w całości cytuję poniżej. Z niecierpliwością czekam na odpowiedź i otwarcie przyznaję, że ciekawi mnie, jaka będzie decyzja. Bo mimo iż, powinna być jednoznaczna, to patrząc na kilka ostatnich rozstrzygnięć nadzorczych, jakże kontrowersyjnych, niezrozumiałych, jestem sceptyczny. Cóż „polski (nie)ład” dociera „pod strzechy”.

Janusz Przetacznik

artykuł powiązany: „Dojna” Ojczyzna została zwrócona!

***

 Jasło, dnia 29 listopada 2021 r.

               Janusz Przetacznik

             Radny Rady Powiatu w Jaśle

                                                                        WOJEWODA PODKARPACKI

                                                                                    ul. Grunwaldzka 15

                                                                                    35-959 Rzeszów

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zgodnego z prawem działania jasielskiego samorządu powiatowego zwracam się z prośbą, aby przy badaniu w trybie nadzoru ważności podjętych uchwał przez Radę Powiatu w Jaśle w dniu 25 listopada 2021 r., w tym uchwały nr LII/372/2021, zwrócić uwagę na naruszenie prawa polegające na udziale radnego w głosowaniu nad uchwałą dotyczącą jego interesu prawnego i ustaleniu wysokości wynagrodzenia Starosty Jasielskiego z zastosowaniem wysokości tego wynagrodzenia od 1 sierpnia 2021 r. bez podania podstawy prawnej oraz braku uzasadnienia merytorycznego zastosowania maksymalnych stawek i skutków finansowych jej realizacji.  

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 25 listopada 2021 r. Rada Powiatu w Jaśle podjęła uchwałę nr LII/372/2021 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Jasielskiego określając, że ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od 1 sierpnia 2021 roku.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brał udział radny – Starosta Jasielski, który podlega wyłączeniu z mocy prawa – art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Udział radnego, którego interesu prawnego dotyczy uchwała, stanowi istotne naruszenie prawa, bez względu na to czy jego udział miał wpływ na jej podjęcie i winno skutkować stwierdzeniem jej nieważności przez organ nadzoru.  

Powyższy pogląd, że udział radnego w głosowaniu nad uchwałą rady dotyczącą jego interesu prawnego stanowi istotne naruszenie prawa jest utrwalony w orzecznictwie administracyjnym (np. wyrok z dnia 19 maja 2020 r. WSA w Olsztynie sygn. akt II SA/Ol 122/20, wyrok z dnia 18 sierpnia 2021 r. NSA sygn. akt III FSK 3940/21).

Ponadto zaznaczam, że podstawą prawną podjęcia przez Radę Powiatu w Jaśle przedmiotowej uchwały były wskazane w uchwale m.in. następujące przepisy:

  1. art. 37 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.
    z 2019 r., poz. 1282 ze zm.), który wszedł w życie z dniem 1 listopada 2021 roku,
  2. § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1960) i  I Tabela – Stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw stanowiącej załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia, które weszło w życie
    z dniem 1 listopada 2021 roku.

Żaden z powyższych przepisów oraz pozostałych przywołanych w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały nie dawał uprawnień Radzie Powiatu w Jaśle do zastosowania przyjętych uregulowań tj. ustalonej tą uchwałą wysokości wynagrodzenia Starosty Jasielskiego z zastosowaniem do wynagrodzenia należnego od 1 sierpnia 2021 r. Rada podejmując uchwałę w oparciu o wskazane wyżej przepisy mogła ustalić wysokość wynagrodzenia Starosty Jasielskiego z dniem podjęcia uchwały z zastosowaniem od 1 listopada 2021 r. tj. od dnia wejścia w życie przywołanych przepisów cyt. ustawy i rozporządzenia.

Ustawodawca zastosowanie, ustalonego przez uprawniony organ wysokości wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1960), od 1 sierpnia 2021 r. przewidział w art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) ale okoliczność ta winna być wyraźnie wskazana i przywołana w podstawie prawnej uchwały. Brak powołania wskazanego wyżej art. 18 skutkuje niemożliwością stosowania uchwały od 1 sierpnia 2021 roku, a daje możliwość dochodzenia  roszczeń starosty o wypłatę wyrównania należnego wynagrodzenia do 80% maksymalnego wynagrodzenia, o jakim mowa w ustawie o pracownikach samorządowych (art. 37 ust. 4, który wszedł w życie z dniem 1 listopada 2021 roku) tj. do kwoty 14 435,00 zł za okres od 1 sierpnia 2021 roku do 31 października 20021 roku.  

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle procedując opracowany przez Sekretarza Powiatu  projekt uchwały Rady – druk nr 378, zobowiązany był stosować procedury szczegółowo opisane w §  38 ust.3 Statutu Powiatu Jasielskiego uchwalonego uchwałą Nr IV/22/03      z dnia 26 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 37 poz.724 z późn. zm.),  który stanowi: „projekt uchwały powinien być przedłożony radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

            Przedłożony Radzie Powiatu w Jaśle projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego – druk nr 378 (w załączeniu) nie wypełniał ww. delegacji statutowej i nie powinien być przedmiotem obrad Rady Powiatu w Jaśle.

                                                                   Z poważaniem

                                                                                                   Janusz Przetacznik

Janusz Przetacznik, radny RPJ