poniedziałek, 4 marca, 2024

SON „Podkarpacie” apeluje do ministra

0
SON „Podkarpacie” apeluje do ministra
Udostępnij:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” walczy o zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Proszą o poparcie ich postulatów, które przesłali do pełnomocnika rządu ds. ON w poniższym Liście otwartym. – Dzięki wdrożeniu naszych postulatów zatrudnienie ON wzrośnie dwukrotnie, zaś PFRON będzie mieć środki na realizację wszystkich zadań zw. z rehabilitacją zdrowotną i społeczną ON – apeluje Ryszard Dzik, prezes SON „Podkarpacie”.

Do: Pełnomocnik Rządu ds. ON –  minister Jarosław Duda

Dot.: wzrostu zatrudnienia ON i wzrostu środków PFRON

Szanowny Panie Ministrze,

Ze zdziwieniem i niepokojem przyjęliśmy Pańską sejmową wypowiedź z dn. 05.06.2014. na temat wspierania osób z autyzmem. Uważamy, że – zapowiedziane, pozyskanie środków na ten cel z wyłączenia z systemu dofinansowań osób z lekkim stopniem niepełnosprawności będzie działaniem doraźnym, które tylko na krótki okres ‘załata’ dziurę finansową PFRON. Zaś trwale poróżni środowisko ON dzieląc je na lepszych (objętych SOD) i gorszych – wykluczonych z tego systemu. Co będzie mieć znamiona dyskryminacji i pogwałcenie Karty Praw ON i art.32 oraz 69 Konstytucji, które gwarantują równość traktowania i pomoc państwa wszystkim ON.

Uważamy przeto, że dla trwałego (i bezkonfliktowego) wzrostu zatrudnienia i wsparcia ON niezbędne są działania nakierowane na obniżenie kosztów zatrudniania ON oraz wzrost środków będących do dyspozycji PFRON poprzez:

1. Powrót do ulg i zwolnień podatkowych dla pracodawców ON (na wzór lat 90-tych ub. wieku).

2. Włączenie do schorzeń specjalnych uprawniających do 600 zł dodatku, wszystkich schorzeń szczególnie utrudniających wykonywanie pracy i uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

3. Objęcie wymogami art.21 ust.1 ustawy o rehabilitacji pracodawców zatrudniających od 17 pracowników wzwyż.

4. Wyłączenie ze wskaźnika WZON o którym mowa w ww. art.21 ust.2 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

UZASADNIENIE

Ad.1. Analizując dane BAEL dot. zatrudnienia ON w latach 1993-2013 łatwo zauważyć iż największe – 920 tys. zatrudnienie ON było w roku 1997, a więc w czasie gdy nie było jeszcze dofinansowań, a koszty pracy dla pracodawców ON były niskie dzięki ulgom i zwolnieniom z podatków. Wtedy też odnotowano najwyższy wskaźnik zatrudnienia (20,0 %) i najniższą stopę bezrobocia ON = 11,3%. Dla porównania: zatrudnienie ON w 2013 r. wyniosło 478 tys. przy wskaźniku zatrudnienia (14,4 %) i stopie bezrobocia ON = 16,9 %. Warto też przypomnieć, że w tamtych latach w zasadzie nie brakowało środków PFRON na realizację wszystkich zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ON.

Ad.2. Włączenie do schorzeń specjalnych uprawniających do 600 zł dodatku – o których mówi art.26a ust.1b, wszystkich schorzeń szczególnie utrudniających wykonywanie pracy – o których mówi art.21 ust.4. oraz Rozporządzenie MPiPS z dn.18.09.1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. 98.124.820 z dn. 30.09.1998 r. – (które obejmują : 1-chorobę Parkinsona, 2-stwardnienie rozsiane, 3-paraplegię, tetraplegię, hemiplegię, 4-znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie, 5-głuchotę i głuchoniemotę, 6-nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS, 7-epilepsję, 8-przewlekłe choroby psychiczne, 9-upośledzenie umysłowe, 10-miastenię, 11-późne powikłania cukrzycy).

Ad.3. Dane z systemu PFRON/SODiR wskazują iż wśród ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń ON za styczeń 2014 r. najliczniejszą – prawie 14,7 tys. grupę stanowią pracodawcy z rynku otwartego zatrudniający do 24 pracowników (przy ok. 1,4 tys. zpchr i 4,3 tys. pracodawcach z RO zatrudniających powyżej 25 pracowników). Zobligowanie pracodawców z segmentu od 17 pracowników wzwyż do zatrudniania 6% ON lub płacenia kar z tyt. nieosiągania tegoż wskaźnika spowoduje zarówno wzrost zatrudnienia ON, jak i szacunkowo o 1,2 mld zł wzrost wpływów do Funduszu.

Ad.4. Jeżeli rząd będzie kurczowo trzymać się pomysłu wykluczenia z SODiR osób z lekkim st. niepełnosprawności, to konsekwencją tegoż winno być wyłączenie tych osób także i z zaliczania ich do wskaźnika zatrudnienia ON o którym mówi art.21 ust.2 ustawy o rehabilitacji („Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 % ” ). Takie rozwiązanie sprawiłoby na dzień dzisiejszy ok. 1.3 mld zł dodatkowych wpływów do PFRON.

Panie Ministrze, bardzo prosimy o zwrotną opinię nt. naszych postulatów oraz o włączenie ich do prowadzonych prac nad nową lub nowelizacją obecnej ustawy o rehabilitacji. Uważamy przy tym, że tylko radykalne rozwiązania zapewnią stały wzrost zatrudnienia ON i da PFRON trwałą stabilizację finansową, pozwalającą na realizację ustawowych zadań bez konfliktowania ze sobą tak naszych pracodawców, jak i grup osób niepełnosprawnych.

Z poważaniem

Ryszard Dzik, Prezes SON „Podkarpacie”

Do wiadomości: Środowiska związane ze sprawami zatrudniania ON