wtorek, 18 czerwca, 2024

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gamrat – Nr 36” w Jaśle

0
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gamrat – Nr 36” w Jaśle
Udostępnij:

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM o

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gamrat – Nr 36” w Jaśle wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 lipca 2020 r. do 22 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r., w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, sala 102 o godz. 16:00.

Ponadto projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gamrat – Nr 36” w Jaśle wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony także na stronie internetowej: www.jaslo.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu przedmiotowego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi do projektu planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Jasła, drogą pocztową na adres Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2020 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2020 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, 38-200 Jasło albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@um.jaslo.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jasła.

UMJ