środa, 17 sierpnia, 2022

Czy telefony komórkowe zwiększają ryzyko raka mózgu?

0
Czy telefony komórkowe zwiększają ryzyko raka mózgu?
Udostępnij:

Telefony komórkowe są przypuszczalnie bardziej szkodliwe dla zdrowia, niż się do tej pory sądziło. Kto rozmawia przez komórkę dłużej niż 15 godzin w miesiącu, u tego występuje większe ryzyko nowotworów mózgu, twierdzą francuscy naukowcy.
Ich twier­dze­nie po­kry­wa się z in­ny­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi ba­da­nia­mi z ostat­nich lat, jak pod­kre­śli­ła Isa­bel­le Baldi, kie­ru­ją­ca ba­da­nia­mi na ten temat w Bor­de­aux. Wy­ni­ki badań ze­spo­łu fran­cu­skich na­ukow­ców opu­bli­ko­wa­ne zo­sta­ły w fa­cho­wym cza­so­pi­śmie „Oc­cu­pa­tio­nal and Envi­ron­men­tal Me­di­ci­ne”.

Na­ukow­cy stwier­dzi­li, że kto uży­wał te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go przez 15 go­dzin w mie­sią­cu w okre­sie pię­ciu lat, u tego wy­stę­pu­je dwu- lub nawet trzy­krot­nie więk­sze ry­zy­ko, by za­cho­ro­wać na no­wo­twór mózgu.

Cały artykuł na Onet.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj